Projekty edukacyjne

Projekt 1: Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin

Projekty edukacyjne

Gmina Wołomin realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. ,, Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów oraz poprawa warunków do wykonywania przez SP nr 1 w Wołominie, SP nr 2 w Wołominie, SP nr 3 w Wołominie, SP nr 7 w Wołominie, SP w Czarnej oraz SP w Zagościńcu zadań na rzecz kształtowania i rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych oraz indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wsparciem objętych zostanie 805 uczniów/uczennic oraz 100 nauczycieli.

W ramach projektu uczniowie zdobędą kompetencje kluczowe i cyfrowe a także właściwe postawy – umiejętności uniwersalne + w tym zakresie przedmioty przyrodnicze lub matematyczne, poprzez organizację cyklu zajęć pozalekcyjnych (rozwijających i wyrównawczych) oraz zajęć specjalnych z zakresu indywidualnej pracy z uczniami.

Nauczyciele skorzystają z poprawy kompetencji zawodowych,w tym cyfrowych w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku, a także prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez udział w kursach i szkoleniach.

Szkoły biorące udział w projekcie zostaną wyposażone w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia innowacyjnych i efektywnych zajęć

Wartość projektu: 1 881 526,56
Dofinansowanie: 1 787 450,23

Projekt nr 2: Szkoły przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin

Projekty edukacyjne

Gmina Wołomin realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. ,, Szkoły przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów oraz poprawa warunków do wykonywania przez SP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Wołominie, SP wchodząca w skład ZSP w Duczkach oraz SP wchodząca w skład ZSP w Leśniakowiźnie zadań na rzecz kształtowania i rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych oraz indywidualnego podejścia do ucznia.

Wsparciem objętych zostanie 402 uczniów/uczennic.

W ramach projektu uczniowie zdobędą kompetencje kluczowe i cyfrowe a także właściwe postawy – umiejętności uniwersalne + w tym zakresie przedmioty przyrodnicze lub matematyczne, poprzez organizację cyklu zajęć pozalekcyjnych – rozwijających i wyrównawczych oraz zajęć opartych na metodzie eksperymentu.

Szkoły biorące udział w projekcie zostaną wyposażone w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia innowacyjnych i efektywnych zajęć.

Wartość projektu: 769 646,00
Dofinansowanie: 731 163,70

Projekt nr 3: Akademia Wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin

Projekty edukacyjne

Gmina Wołomin realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. ,,Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów oraz poprawa warunków do wykonywania przez SP nr 5 w Wołominie, SP w Starym Grabiu oraz SP w Ossowie zadań na rzecz kształtowania i rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych oraz indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Wsparciem objętych zostanie 226 uczniów/uczennic oraz 26 nauczycieli.

W ramach projektu uczniowie zdobędą kompetencje kluczowe i cyfrowe a także właściwe postawy – umiejętności uniwersalne + w tym zakresie warsztaty informatyczne, językowe, przyrodnicze, matematyczne, zajęcia kształtujące umiejętności uniwersalne jak również warsztaty specjalistyczne z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz  rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, poprzez organizację cyklu zajęć pozalekcyjnych.

Nauczyciele skorzystają z poprawy kompetencji zawodowych zwiększających efektywności procesu nauczania w szkole, w tym cyfrowych w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku, a także prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez udział w kursach i szkoleniach.

Szkoły biorące udział w projekcie zostaną wyposażone w sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia niezbędne do prowadzenia innowacyjnych i efektywnych zajęć przyrodniczych i matematycznych w oparciu o met. eksperymentu.

Wartość projektu: 994 805,00 zł

Dofinansowanie: 945 064,74 zł