Przedszkola

Aktualna wiedza z zakresu psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży jednoznacznie potwierdza tezę, że pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju i dalszych losach. Działania edukacyjne oraz stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka podejmowane w tym czasie, mają najlepszy wpływ miedzy innymi na pokonywanie dysharmonii rozwojowych, terapię zaburzeń, jak również wyrównywanie zaniedbań środowiskowych, gdyż w tym okresie kształtuje się większość wrodzonych predyspozycji oraz możliwości intelektualnych człowieka. Dotyczy to także zdolności uczenia się.

W ramach polskiego systemu oświaty dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia  organizuje się wychowanie przedszkolne prowadzone w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w których realizowane są programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową z tego zakresu. Organizacja wychowania przedszkolnego należy do zadań własnych gminy.

W Gminie Wołomin zamieszkuje ponad 2 tysiące dzieci w wieku przedszkolnym.

Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami oraz innymi formami wychowania przedszkolnego w Gminie Wołomin sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 12 stycznia 2018 r. w prawie realizacji w Gminie Wołomin obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019. Zarządzenie_27

Zarzadzenie_77-2018

załączniki zgłoszenie_dziecka_do_realizacji_obowiązku_rocznego_przygotowania_przedszkolnego

zgłoszenie_dziecka_do_realizacji_obowiązku_rocznego_przygotowania_przedszkolnego

Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin na rok szkolny 2018/2019.Zarządzenie_26

 Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę  Wołomin na rok szkolny 2018/2019. Zarządzenie_25

Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęciu do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin. Zarządzenie_48

Uchwała Nr XLVIII-1/2018 Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.XLVIII-1

 Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 03.01.2019r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie Nr 165/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 31 maja 2019 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 im. Bajka w Wołominie

Uwaga: W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej podajemy adres skrzynki ePUAP /5135aurqcx/skrytka

Lista przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną funkcjonujące na terenie Gminy Wołomin.