Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin

Rozdział 1
Zadania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin

§ 1.
1. Komitet Rewitalizacji Gminy Wołomin, zwany dalej Komitetem, wspiera działania Burmistrza Wołomina na obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Wołomina.
2. Komitet reprezentuje interesariuszy rewitalizacji, w tym: sektor społeczny, sektor gospodarczy i przedstawicieli Gminy Wołomin.
3. Do zadań Komitetu Rewitalizacji należy przede wszystkim:
1) opiniowanie wszelkich zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji,
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania partycypacji w realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji,
4) opiniowanie raportów rocznych z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji oraz raportu końcowego.

§ 2.
1. Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw w sprawie rozwiązań, odnoszących się do obszaru rewitalizacji Gminy Wołomin.
2. Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza Wołomina związanych z obszarem rewitalizacji Gminy Wołomin.

Rozdział 2
Organizacja i tryb pracy Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin

§3.
1. Członków Komitetu powołuje Burmistrz Wołomina w drodze zarządzenia.
2. Komitet liczy minimalnie 7, a maksymalnie 21 członków, przy czym liczba członków będzie zawsze nieparzysta.
3. Członków Komitetu będą reprezentować:
1) przedstawiciele sektora społecznego – mieszkańców, organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych i prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych,
2) przedstawiciele sektora gospodarczego – przedsiębiorców działających na terenie rewitalizowanym, właścicieli terenów inwestycyjnych na terenie rewitalizowanym oraz właścicieli zakładów pracy zatrudniających osoby z terenu rewitalizowanego,
3) przedstawiciele Gminy Wołomin – nie więcej niż 3 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Wołominie, w tym co najmniej Zastępca Burmistrza Wołomina odpowiedzialny za prowadzenie procesu rewitalizacji, kierownik komórki odpowiedzialnej za wdrażanie „Gminnego Programu Rewitalizacji” zwany dalej koordynatorem operacyjnym, pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedzialny za planowanie przestrzenne,
4) przedstawiciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych działających na obszarze rewitalizacji lub związanych z obszarem rewitalizacji,
5) przedstawiciele Wołomińskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Osiedla Centrum.
4. Każdy z sektorów i grup interesariuszy będzie reprezentowany w składzie Komitetu w liczbie nie większej niż 20% ogólnej liczby członków Komitetu.
5. Kandydat na członka Komitetu może zostać zgłoszony, jako przedstawiciel tylko jednej z grup interesariuszy, o których mowa w ust. 3.
6. Członkowie Komitetu będą zgłaszani w ramach wolnego naboru w formie pisemnej deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych, wymagane jest dołączenie do pisemnej deklaracji listy poparcia przez co najmniej 5 organizacji działających na terenie Gminy Wołomin, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku zgłoszenia przedstawicieli mieszkańców, prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych, przedsiębiorców działających na terenie rewitalizowanym, właścicieli terenów inwestycyjnych na terenie rewitalizowanym oraz właścicieli zakładów pracy zatrudniających osoby z terenu rewitalizowanego, wymagane jest dołączenie do pisemnej deklaracji listy poparcia, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, podpisanej przez co najmniej 15 mieszkańców obszaru rewitalizacji.
9. Przedstawiciele pozostałych grup są zgłaszani w formie pisemnej deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, sygnowanej pieczęcią i podpisem organu uprawnionego do reprezentowania tych podmiotów.
10. Jedna osoba lub organizacja społeczna może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji.
11. W przypadku zgłoszenia nadreprezentacji przedstawicieli jednej lub więcej grup wymienionych w ust. 3 pkt 1, 2 i 4, o wyborze członków Komitetu zdecyduje Burmistrz Wołomina.
12. Dopuszcza się członkostwo w Komitecie osób, które ukończyły 16 rok życia, jak również osoby takie mogą udzielać swojego poparcia dla mieszkańców, zgłaszanych w naborach do Komitetu, o którym jest mowa w ust. 8.
13. Przy wyborze członków Komitetu należy pamiętać o zachowaniu parytetów płci i wieku.
14. Informacja o wolnym naborze członków do Komitetu, zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz na stronie internetowej Urzędu. Informacja będzie określała:
1) termin naboru nie krótszy niż 14 dni,
2) zasady naboru,
3) sposób i miejsce składania deklaracji,
4) wzór deklaracji,
15. Członkowie Komitetu powoływani są na kadencję, która rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia. Przy czym pierwsza kadencja Komitetu wynosi 2 lata, a kolejne będą trzyletnie.
16. Członkostwo w Komitecie ustaje w wyniku:
1) śmierci,
2) osobistej rezygnacji złożonej na piśmie,
3) ustania stosunku pracy, stosunku powołania lub innej uzasadnionej przyczyny wyrażonej w formie pisemnej, z powodu której podmiot wnioskuje o odwołanie zgłoszonego przez siebie członka Komitetu,
4) wykluczenia na wniosek 2/3 członków Komitetu,
5) nieobecności na trzech z rzędu posiedzeniach Komitetu.
17. Burmistrz Wołomina stwierdza ustanie członkostwa w Komitecie w drodze zarządzenia.
18. Na wniosek 3/5 członków Komitet może uzupełnić swój skład. Skład Komitetu może także zostać uzupełniony z inicjatywy Burmistrza Wołomina. Nabór uzupełniający przeprowadza się zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.

§4.
1. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Burmistrz Wołomina.
2. Spośród swojego składu Komitet wybiera na pierwszym posiedzeniu Prezydium Komitetu.
3. W skład Prezydium Komitetu wchodzą Przewodniczący Komitetu, Zastępca Przewodniczącego Komitetu i Sekretarz.
4. Wybór Prezydium Komitetu następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym spośród członków Komitetu obecnych na posiedzeniu.
5. Do czasu wyboru Przewodniczącego posiedzeniu przewodniczy Burmistrz Wołomina lub wybrany przez niego przedstawiciel.
6. Na wniosek 2/3 członków Komitet może podjąć decyzję o zmianie Prezydium Komitetu.

§5.
1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności kolejno: Zastępca Przewodniczącego Komitetu lub Sekretarz.
2. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu oraz:
1) ustala porządek i termin obrad Komitetu w porozumieniu z Burmistrzem Wołomina;
2) przewodniczy obradom Komitetu, w tym czuwa nad sprawnym przebiegiem posiedzeń;
3) reprezentuje Komitet na zewnątrz;
4) zaprasza na posiedzenia Komitetu, w porozumieniu z Burmistrzem Wołomina, przedstawicieli organów, instytucji i organizacji, które nie są reprezentowane w Komitecie;
5) inicjuje i organizuje prace Komitetu.

§6.
1. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Komitetu lub Burmistrza Wołomina, w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.
2. W posiedzeniach, w zależności od potrzeb Komitetu, może uczestniczyć Burmistrz Wołomina.
3. Członkowie Komitetu o terminie, miejscu oraz porządku obrad będą powiadamiani co najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem pisemnie lub telefonicznie, lub drogą elektroniczną.
4. Komitet podejmuje decyzje w drodze konsensu, tj. uzgodnienia wspólnego stanowiska. W przypadku braku możliwości uzgodnienia wspólnego stanowiska, Komitet podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy wymaganej obecności przynajmniej połowy członków Komitetu.
5. Projekt wspólnego stanowiska, o którym mowa w ust. 4, przygotowuje Prezydium Komitetu.
6. Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół, w którym wpisuje się wszelkie ustalenia poczynione podczas posiedzenia Komitetu. Częścią składową protokołu jest lista obecności. Protokół zostaje sporządzony przez Sekretarza i podpisany przez Przewodniczącego Komitetu.
7. Komitet, poza zwoływanymi spotkaniami, może uzgadniać wspólne stanowisko i przekazywać je w formie pisemnej Burmistrzowi Wołomina, przy czym pismo takie musi być podpisane przez co najmniej 1/2 członków Komitetu, w tym Przewodniczącego Komitetu.
8. Za podstawowy sposób komunikacji pomiędzy członkami Komitetu uznaje się spotkania i korespondencję elektroniczną.
9. Dopuszcza się zajmowanie stanowiska w trybie obiegowym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, bez konieczności zwoływania posiedzenia, z zastrzeżeniem ust.1. W takim przypadku Przewodniczący Komitetu zobowiązany jest uzyskać od członków Komitetu dokument poświadczający ich stanowisko w zakresie tematu będącego jego przedmiotem (np. wydruk e-mail).
10. W przypadku gdy Komitet zajmuje stanowisko w drodze głosowania, przedstawiciele gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, w tym gminnych osób prawnych nie biorą udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono projektów dokumentów, których opracowanie jest zadaniem Burmistrza Wołomina. W sytuacji gdy po zastosowaniu ww. wykluczeń liczba osób głosujących będzie parzysta, a liczba oddanych głosów równa, wówczas decydujący głos ma Przewodniczący Komitetu.

§7.
Uczestnictwo w Komitecie jego członków ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki.

§8.
1. W pracach Komitetu mogą brać udział eksperci oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu lub Burmistrza Wołomina, nie będące jego członkami.
2. Koszty udziału w pracach Komitetu osób, o których mowa w ust. 1, stanowiące wydatek z budżetu Gminy Wołomin, wymagają uzyskania zgody Burmistrza Wołomina na ich poniesienie.
3. Osoby zaproszone uczestniczą w posiedzeniach Komitetu z głosem doradczym, bez prawa do głosowania.

§9.
Komitet może powoływać grupy robocze zajmujące się zarówno konkretnymi podobszarami rewitalizacji, jak i określonymi zagadnieniami tematycznymi.

§10.
Obsługę Komitetu zapewnia Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji w Urzędzie Miejskim w Wołominie. Do jego zadań należy w szczególności współpraca z Prezydium Komitetu przy
1) powiadamianiu członków Komitetu oraz innych zaproszonych osób o terminie i tematyce posiedzenia;
2) przygotowaniu materiałów na posiedzenie Komitetu;
3) archiwizacji dokumentów Komitetu;
4) informowaniu opinii publicznej o działaniach Komitetu.

§11.
Zmiany Regulaminu Komitetu wymagają stosownej uchwały Rady Miejskiej w Wołominie.