Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obręb 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obręb 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka, Gmina Wołomin

W dniu 15 listopada 2022 roku Burmistrz Wołomina podpisała umowę o przyznanie pomocy dla realizacji operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obręb 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obręb 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka, Gmina Wołomin” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa dojazdu oraz dostępu dla mieszkańców z obszarów wiejskich w miejscowościach Duczki, Nowe Lipiny, Nowe Grabie i Mostówka w Gminie Wołomin do terenów zurbanizowanych, w tym przede wszystkim do Zespołu Szkół w Duczkach, stacji PKP Zagościniec i do centrum Gminy poprzez włączenie projektowanej drogi gminnej ul. Majdańskiej w ciąg komunikacyjny łączący się z Drogą Wojewódzką nr 634 w Duczkach oraz Drogą Powiatową nr 4314W w Mostówce.

Wartość operacji ogółem : 10 089 275,31 zł
Wartość dofinansowania: 5 000 000,00 zł

Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obręb 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obręb 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka, Gmina Wołomin