Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2018 r. projekt pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania w wysokości 60.069.860,20 zł (wartość całkowita projektu: 82.355.524,80 zł).

W dniu 29.06.2018 r. została podpisana przez Miasto Marki (będące Liderem partnerskiego projektu 7 gmin) umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
W ramach realizacji projektu, Gmina Wołomin będąca jednym z partnerów projektu otrzyma dofinansowanie zewnętrzne w łącznej wysokości 4.015.993,96 zł (całkowita wartość projektu: 6.119.996,64 zł) na realizację ścieżek rowerowych na następujących odcinkach:
– w ul. Szosa Jadowska od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z Gminą Klembów,
– w ul. Witosa w miejscowości Czarna i Helenów (do granicy z Gminą Radzymin),
– w ul. Wilsona od ul. Przejazd do granicy z Gminą Kobyłka,
– ul. Kolejowej w Wołominie – od. ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego.

Cel główny: Poprawa jakości powietrza w gminach WOF poprzez promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej jako alternatywy dla transportu samochodowego. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie infrastruktura – drogi dla rowerów, która umożliwi rozwój alternatywnej formy komunikacji w stosunku do transportu zmotoryzowanego.
Okres realizacji projektu: od 22.12.2014 r. do 31.12.2022 r.

Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF