Nagrody sportowe

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Rada Miejska w Wołominie w dniu 15 grudnia 2022 roku podjęła Uchwałę Nr LIX-178/2022  w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

Wnioski o przyznanie nagród za osiągnięte wyniki sportowe składa się nie później niż do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, z uwzględnieniem osiągnięć sportowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego, na zasadach określonych w Regulaminie w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub wysłać listem na adres Urzędu (05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4)
z dopiskiem „Nagroda sportowa – wniosek”. W przypadku wniosku przesłanego pocztą, o dacie jego złożenia decyduje data wpływu do Urzędu.

Informacje o przyznanych  stypendiach sportowych, wyróżnieniach  i nagrodach sportowych

Informacja o wynikach konkursu w sprawie stypendiów sportowych i wyróżnień gminy Wołomin za wyniki sportowe osiągnięte w 2021 roku
Zarządzenie Nr 166/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 14.06.2022 r. w sprawie przyznania nagród sportowych