Szkoły przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin

Szkoły przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin

Gmina Wołomin realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. ,, Szkoły przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów oraz poprawa warunków do wykonywania przez SP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Wołominie, SP wchodząca w skład ZSP w Duczkach oraz SP wchodząca w skład ZSP w Leśniakowiźnie zadań na rzecz kształtowania i rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych oraz indywidualnego podejścia do ucznia.

Wsparciem objętych zostanie 402 uczniów/uczennic.

W ramach projektu uczniowie zdobędą kompetencje kluczowe i cyfrowe a także właściwe postawy – umiejętności uniwersalne + w tym zakresie przedmioty przyrodnicze lub matematyczne, poprzez organizację cyklu zajęć pozalekcyjnych – rozwijających i wyrównawczych oraz zajęć opartych na metodzie eksperymentu.

Szkoły biorące udział w projekcie zostaną wyposażone w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia innowacyjnych i efektywnych zajęć.

Wartość projektu: 769 646,00
Dofinansowanie: 731 163,70