Szkoły

Zgodnie z art. 15 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ( t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dzieci w wieku od 7 do 15 lat podlegają obowiązkowi szkolnemu, który realizuje się poprzez  naukę w szkole podstawowej i gimnazjum. W Gminie Wołomin zamieszkuje około 5 tysięcy dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.
Do zadań własnych gmin należy ustalenie sieci publicznych szkół i określenie ich obwodów (zasięgów terytorialnych) w taki sposób, aby umożliwić wszystkim uczniom zamieszkałym na terenie gminy spełnianie obowiązku szkolnego.

Gmina Wołomin jest organem prowadzącym dla  11 szkół podstawowych i 8 gimnazjów.  Nadzór pedagogiczny nad szkołami w Gminie Wołomin sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Zobacz w obwodzie jakiej szkoły mieszkasz. Na poniższych mapach znajdziesz wykaz ulic przyporządkowanych do obwodów poszczególnych szkół oraz  ich  dane  teleadresowe. Mapy można powiększać. Po najechaniu kursorem na tabliczkę z nazwą wybranej szkoły rozświetla się okienko, które po kliknięciu otworzy się na stałe i można je poszerzać, powiększać, przewijać.

Uchwała Nr XLVIII-2/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.XLVIII-2

Ważne wiadomości:

2020

Rada Miejska w Wołominie w dniu 30 czerwca 2020 r. przyjęła Uchwałę Nr XXI-88/2020 w sprawie programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Zgodnie z ww. Uchwałą przyjęto:

1) Stypendium Burmistrza Wołomina im. Henryka Konstantego Woyciechowskiego,

2) Stypendium dla absolwentów szkół podstawowych lub ponadpodstawowych za wysokie wyniki w nauce.

3) Stypendium dla uczniów wspomagające rozwijanie pasji i zainteresowań.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium o których mowa w pkt 1 upływa 30 września roku w którym nastąpiło ukończenie szkoły.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium o których mowa w pkt 2 upływa 10 września, roku w którym absolwent ukończył szkołę,

Termin składania wnioski o przyznanie stypendium o których mowa w pkt 3, upływa 31 października każdego roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zasad przyznawania stypendium w załączonych dokumentach.

Uchwała

Zarządzenie o wzorze wniosku

wzór wniosku

 

 

Zarządzenie nr 75/2020  Burmistrza Wołomina w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 58/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 26 lutego 2020 r.

Zarządzenie nr_58/2020   Burmistrza Wołomina z dnia 26 lutego 2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśniakowiźnie.

Oświadczenie

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Czarnej
Zarządzenie nr 74/2020 Burmistrza Wołomina w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 64/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 27 lutego 2020 r.
Zarządzenie nr 64/2020 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Czarnej
Konkurs na stanowisko dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie
Zarządzenie nr 73/2020 Burmistrza Wołomina w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 63/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 27 lutego 2020 r.
Zarządzenie nr 63/2020 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie
Zarządzenie nr_72/2020 Burmistrza Wołomina w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 62/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 27 lutego 2020 r.
Zarządzenie nr 62/2020 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Wołominie
Zarządzenie nr_71/2020 Burmistrza Wołomina w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 61/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 27 lutego 2020 r.
Zarządzenie nr 61/2020 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Wołominie
Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie
Zarządzenie nr 70/2020 Burmistrza Wołomina w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 60/2020 burmistrza Wołomina z dnia 27 lutego 2020 r.
Zarządzenie nr 60/2020 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie

2019

Zarządzenie nr 110/2019 z dn. 10.04.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki.

Zarządzenie nr 111/2019 z dn. 10.04.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka.

Zarządzenie nr 112/2019 z dn. 10.04.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśniakowiźnie.

Zarządzenie nr 113/2019 z dn. 10.04.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie.

Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrz Wołomina z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do kal pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 14.01.2019 w sprawie realizacji w Gminie Wołomin obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

Burmistrz Wołomina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach

ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Duczkach

Burmistrz Wołomina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Ignacego Skorupki w Ossowie

ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Ossowie

Burmistrz Wołomin ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie.

ogłoszenie o konkursie na dyrektora

Burmistrz Wołomina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Ignacego Skorupki w Ossowie, Zarządzenie nr 171/2018 z dnia 18.05.2018 (ponowne).

ogłoszenie o konkursie na dyrektora

“MoboLab – roboty i tablety w Twojej szkole”

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Partner Wiodący), Gmina Wołomin (Partner nr 1) oraz Miasto Zielonka (Partner nr 2) realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. “MoboLab – roboty i tablety w Twojej szkole”. Projekt finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działanie 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, Poddziałanie 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT”.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji informatycznych z zakresu programowania i wykorzystywania technologii mobilnych w uczeniu się, a także kreatywności, innowacyjności i umiejętności współpracy w zespole uczniów i uczennic z 6 szkół podstawowych i 4 gimnazjów Wołomina i Zielonki.

Elementem projektu są lekcje i zajęcia w 4 obszarach tematycznych:
I. „Zakoduj robota!” – nauka programowania z wykorzystaniem robotów programowalnych;
II. „Stwórz własnego robota!” – kółko programistyczne;
III. „Interaktywna lekcja” – wykorzystanie tabletów podczas lekcji (ponad standard zwykłej lekcji; różne przedmioty);
IV. „Studio kreatywności” – tworzenie animacji poklatkowych (z wykorzystaniem tabletów i samodzielnie stworzonej przez uczniów/ uczennice scenografii, postaci i scenariusza).

Projekt odpowiada na potrzebę rozwijania u młodych ludzi zainteresowań nauką programowania oraz twórczego wykorzystywania nowych technologii, w tym technologii mobilnych.

W projekcie udział biorą następujące szkoły:

z Gminy Wołomin

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Duczkach (SP i klasy gimnazjum),

Szkoła Podstawowa w Czarnej (SP i klasy gimnazjum),

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie (SP i klasy gimnazjum);

z Miasta Zielonka

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa,
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika,
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka,
Miejskie Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Wartość projektu ogółem wynosi – 813 tys. zł.

Wnioskowane dofinansowanie wynosi – 651498,75 zł

Na realizację zadań Gmina Wołomin otrzyma dofinansowanie w wysokości 107 950,00 zł, Miasto Zielonka otrzyma – 94 250,00 zł

Od Partnera wiodącego Gmina Wołomin otrzyma dodatkowo:

warsztaty dla nauczycieli – programowanie i wykorzystanie technologii mobilnych w edukacji;
roboty edukacyjne – 14 szt. na każdą szkołę;
układy programowalne – 6 szt na każdą szkołę;
tablety – 14 szt. na każdą szkołę (z wyjątkiem SP w Duczkach, który tablety otrzymał w ramach innego projektu).

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI…

Młodzież będzie mogła nabyć i rozwinąć kompetencje potrzebne na rynku pracy, takie jak umiejętność programowania i konstruowania własnych urządzeń, kreatywność, innowacyjność i umiejętność pracy w zespole.
Powstaną ogólnodostępne zasoby edukacyjne dotyczące nauki programowania i wykorzystywania podczas lekcji tabletów, robotów oraz układów programowalnych typu Arduino.
Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów Wołomina i Zielonki zdobędą nową wiedzę i umiejętności w zakresie uczenia programowania z pomocą robotów edukacyjnych oraz wykorzystywania podczas lekcji lub zajęć pozalekcyjnych tabletów, aplikacji mobilnych i układów programowalnych typu Arduino.