sporty walki

Wyjazdowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki

W dniu 31 maja 2022 r. Klub Sportowy Control Naczaj Team, z siedzibą przy ul. Moniuszki 8 w Kobyłce, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Wyjazdowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza