Wołomińska Rada Seniorów

Wołomińska Rada Seniorów działa na podstawie Ustawy o Samorządzie Gminnym, która jasno wskazuje w art. 5c:

  • Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.
  • Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów.

Uchwałą Nr XXXVIII-66/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 maja 2014 roku powołano Wołomińską Radę Seniorów, która swą działalność rozpoczęła w październiku 2014 r.

Rada działa w następujących obszarach

  1. zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów,
  2. wspieranie aktywności ludzi starszych,
  3. profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
  4. przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu,
  5. rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury,
  6. wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form edukacji seniorów.

Zarządzeniem Burmistrza Wołomina nr 336/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w skład Wołomińskiej Rady Seniorów kadencji 2022-2024 weszli:
1) Teresa Borkowska – przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Koło nr 1
2) Czesław Borkowski – przedstawiciel Powiatowego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości
3) Jadwiga Czaplicka – przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego – Oddział Wołomin
4) Eugeniusz Dembiński – przedstawiciel Osiedlowego Klubu Seniora „Tramp”
5) Wiesława Krych – przedstawicielka Polskiego Związku Niewidomych
6) Elżbieta Lewandowska – przedstawicielka MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 230 w Wołominie
7) Barbara Lęcka – przedstawicielka Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
8) Barbara Lisik – przedstawicielka Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Koło nr 12
9) Alicja Ławecka – przedstawicielka Klubu Seniora „Słoneczna”
10) Małgorzata Stanisława Prawdzic-Szczawińska – przedstawicielka Mazowieckiego Forum Biznesu, Nauki i Kultury
11) Grażyna Radomska – przedstawicielka Stowarzyszenia Diabetyków Wołomin
12) Alina Rzempołuch – przedstawicielka Ligi Kobiet Wołomin
13) Jadwiga Suk – przedstawicielka Stowarzyszenia Powiatowy Uniwersytet Otwarty w Wołominie
14) Teresa Wosińska – przedstawicielka Burmistrza Wołomin
15) Albert Traczewski – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Koło nr 2
16) Zbigniew Ziemkiewicz – przedstawiciel Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus” przy parafii pw. Józefa Robotnika w Wołominie
17) Andrzej Żelezik – przedstawiciel Burmistrza Wołomina.

W piątek 25 lutego 2022 roku wybrano w demokratycznych wyborach zarząd WRS. Przewodniczącą została p. Barbara Lęcka, zastępcą przewodniczącej ponownie został p. Czesław Borkowski, a sekretarzem po raz kolejny został p. Andrzej Żelezik.

Informacje dotyczące poprzednich kadencji Wołomińskiej Rady Seniorów znajdują się na Archiwalnej Stronie Senioralnej