Wołomińska Rada Seniorów

Wołomińska Rada Seniorów działa na podstawie Ustawy o Samorządzie Gminnym , która jasno wskazuje w art. 5c:

  • Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.
  • Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów.

Uchwałą Nr XXXVIII-66/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 maja 2014 roku powołano Wołomińską Rade Seniorów, która swa działalność rozpoczęła w październiku 2014 r.

Rada działa w następujących obszarach

  1. zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów,
  2. wspieranie aktywności ludzi starszych,
  3. profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
  4. przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu,
  5. rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury,
  6. wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form edukacji seniorów.

Archiwalna Strona Senioralna