Wołomiński program wspierania rodziny

Z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w Rodzinach Wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do dóbr kultury i sportu wszystkim członkom Rodzin Wielodzietnych, Rada Miejska przyjęła uchwałę Nr III -131/2014 w dniu 23 grudnia 2014 w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Wołomin (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 270/2015). Podjęta uchwała włączyła gminę Wołomin do katalogu samorządów, które z własnej inicjatywy stworzyły wsparcie rodziny wychowującej troje i więcej dzieci.

Od grudnia 2014 roku (zgodnie z art 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny Dz.Uz 2014 poz. 1863), dotychczasowy program Wołomińska Karta Rodziny został włączony do programu Karty Dużej Rodziny (program ogólnopolski). W związku z połączeniem Wołomińskiej Karty Rodziny z Kartą Dużej Rodziny, uprawnione rodziny składają jeden wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny do Burmistrza Wołomina.

Od 1 stycznia 2018 nowe druki:

  1. Wzór wniosku KDR
  2. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia szkoły
  3. Oświadczenie o władzy rodzicielskiej
  4. Oświadczenie o pieczy zastępczej
  5. Wniosek KDR elektroniczny

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2019 roku o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy wychowali conajmniej trójkę dzieci.

WAŻNE INFORMACJE

Od 1 stycznia 2018 roku można składać wnioski o wydanie elektronicznej karty dużej rodziny. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2017r. (Dz.U z 2017r. poz. 1428) członkowie rodzi wielodzietnych, którzy złożyli wniosek o przyznanie tradycyjnej karty dużej rodziny przez dniem 1 stycznia 2018 roku nie ponoszą opłat za wydanie elektronicznej karty dużej rodziny. Jednakże to uprawnienie wygasa z dniem 31 grudnia 2019r.

Osoby, które złożyły wniosek po raz pierwszy o przyznanie tradycyjnej karty dużej rodziny po 1 stycznia 2018r., mogły od razu wnioskować o kartę elektroniczną.
W przypadku, gdy nie złożono jednocześnie wniosku po 1 stycznia 2018r. o tradycyjną kartę dużej rodziny z elektroniczną, kolejny wniosek o kartę elektroniczną podlega opłacie (liczona według liczby osób).

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wszystkie osoby które złożą wniosek o dodatkową kartę będą ponosić opłatę (w 2019 r. to 9,21 zł).

Pytania i odpowiedzi dotyczące Karty Dużej Rodziny

Jakie uprawnienia daje Wołomińska Karta Rodziny?
1. 30% zniżki od ceny biletów wejściowych na imprezy organizowane w MDK.
2. 50% zniżki od ceny zajęć prowadzonych w ramach sekcji w MDK.
3. 50% zniżki od ceny biletów i karnetów na pływalnię przy OSiR.
4. 30% zniżki od ceny biletów i karnetów na zajęcia nauki i doskonalenia pływania.
5. 30% zniżki od ceny biletów i karnetów na wynajem obiektów sportowych znajdujących się na terenie OSiR.
6. Zniżkę – do 0,5 zł za godzinę świadczenia wykraczającego poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez gminę Wołomin.
7. Pakiet zniżek/ulg w zakupie towaru/usług udzielanych posiadaczom Wołomińskiej Karty Rodziny przez PARTNERÓW funkcjonujących na terenie gminy Wołomin.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Jak inne podmioty mogą przystąpić do programu “Wołomiński program wspierania rodziny”?
“Wołomiński program wspierania rodziny” zakłada współpracę z podmiotami działającymi na terenie Gminy Wołomin. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do programu, mogą zaproponować członkom rodzin wielodzietnych zniżki lub ulgi na swoje towary lub usługi. Partnerzy programu otrzymają naklejkę informującą o przystąpieniu do Wołomińskiej Karty Rodziny oraz materiały promocyjne.

Wniosek dla Partnerów o przystąpienie do programu “Wołomińskiej Karty Rodziny”

Wnioski o przystąpienie do programu należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca mieszczącym się na parterze, lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Szczegółowych informacji w sprawie przystąpienia do programu Wołomińskiej Karty Rodziny w charakterze Partnera udziela pracownik Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Urzędu Miejskiego w Wołominie pani Marta Domańska-Gawryś, telefon 22 763 30 76, e- mail dialog@wolomin.org

Pobierz pliki:

  1. Lista partnerów KDR: Partnerzy-WKR-lista-19.11.2019
  2. Karta Dużej Rodziny: informacja dot. RODO (PDF)