Wołomiński program wspierania rodziny

Z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w Rodzinach Wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do dóbr kultury i sportu wszystkim członkom Rodzin Wielodzietnych, Rada Miejska przyjęła uchwałę Nr III -131/2014 w dniu 23 grudnia 2014 w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Wołomin (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 270/2015). Podjęta uchwała włączyła gminę Wołomin do katalogu samorządów, które z własnej inicjatywy stworzyły wsparcie rodziny wychowującej troje i więcej dzieci.

Od grudnia 2014 roku (zgodnie z art 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, t.j. Dz.Uz 2020 poz. 1348 z późn.zm.), dotychczasowy program Wołomińska Karta Rodziny został włączony do programu Karty Dużej Rodziny (program ogólnopolski). W związku z połączeniem Wołomińskiej Karty Rodziny z Kartą Dużej Rodziny, uprawnione rodziny składają jeden wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny do Burmistrza Wołomina.

Od 9 czerwca 2021 nowe druki:

  1. Wzór wniosku KDR
  2. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia szkoły
  3. Oświadczenie o władzy rodzicielskiej
  4. Oświadczenie o pieczy zastępczej

Wołomiński program wspierania rodziny

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny (KDR)?

Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu uprawnionemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2019 roku o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy mają, lub kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

WAŻNE INFORMACJE

W dniu 9 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o KDR, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. poz. 952), na podstawie której między innymi zakończyło się funkcjonowanie aplikacji mKDR, czyli pierwotnej elektronicznej wersji KDR. Elektroniczna wersja KDR aktualnie dostępna jest w nowej aplikacji mObywatel. Dotyczy to również tych osób, które przed 9 czerwca 2021 r. miały  ten dokument wydany tylko w tradycyjnej formie. Aktualnie osoby, którym zostały przyznane karty mogą je wyświetlić w aplikacji mObywatel, a w przypadku uczniów i studentów w aplikacji mLegitymacja.

Wszystkie osoby, które złożą wniosek o dodatkową kartę tradycyjną aktualnie ponoszą opłatę do kasy Urzędu lub na konto Urzędu w wysokości 10,00 zł, natomiast opłata za wydanie duplikatu katy wynosi 11,00 zł.

Wyświetlenie danych w mobilnej Karcie Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel:

9 czerwca 2021 r. wszystkie osoby posiadające Profil Zaufany, korzystające do tego dnia z tradycyjnej (plastikowej) Karty Dużej Rodziny otrzymały dostęp do elektronicznej karty w aplikacji mObywatel. Wprowadzone udogodnienie nie dotyczy jednak dzieci, ponieważ nie mogą one posiadać własnego Profilu Zaufanego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dziecko posiada inny dokument elektroniczny w aplikacji mObywatel – mLegitymację Szkolną lub mLegitymację Studencką.
Osoby chcące posiadać w aplikacji mObywatel także karty swoich dzieci mogą wysłać na adres: dialog@wolomin.org.pl informację z prośbą o uaktywnienie elektronicznej Karty Dużej Rodziny dla wskazanych dzieci, a także z danymi uprawnionych osób, które będą mogły wyświetlać te karty na swoich urządzeniach mobilnych (wnioskodawca-rodzic).

Pytania i odpowiedzi dotyczące Karty Dużej Rodziny

Jakie uprawnienia daje Wołomińska Karta Rodziny?
1. 30% zniżki od ceny biletów wejściowych na imprezy organizowane w MDK.
2. 50% zniżki od ceny zajęć prowadzonych w ramach sekcji w MDK.
3. 50% zniżki od ceny biletów i karnetów na pływalnię przy OSiR.
4. 30% zniżki od ceny biletów i karnetów na zajęcia nauki i doskonalenia pływania.
5. 30% zniżki od ceny biletów i karnetów na wynajem obiektów sportowych znajdujących się na terenie OSiR.
6. Zniżkę – do 0,5 zł za godzinę świadczenia wykraczającego poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez gminę Wołomin.
7. Pakiet zniżek/ulg w zakupie towaru/usług udzielanych posiadaczom Wołomińskiej Karty Rodziny przez PARTNERÓW funkcjonujących na terenie gminy Wołomin.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Jak inne podmioty mogą przystąpić do programu „Wołomiński program wspierania rodziny”?
„Wołomiński program wspierania rodziny” zakłada współpracę z podmiotami działającymi na terenie Gminy Wołomin. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do programu, mogą zaproponować członkom rodzin wielodzietnych zniżki lub ulgi na swoje towary lub usługi. Partnerzy programu otrzymają naklejkę informującą o przystąpieniu do Wołomińskiej Karty Rodziny oraz materiały promocyjne.

Wniosek dla Partnerów o przystąpienie do programu „Wołomińskiej Karty Rodziny”

Wnioski o przystąpienie do programu należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca mieszczącym się na parterze, lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Szczegółowych informacji w sprawie przystąpienia do programu Wołomińskiej Karty Rodziny w charakterze Partnera udziela pracownik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Wołominie Pani Marta Domańska-Gawryś, telefon 22 763 30 76, e- mail dialog@wolomin.or.pl

Pobierz pliki:

  1. Lista partnerów KDR: Partnerzy KDR
  2. Karta Dużej Rodziny: informacja dot. RODO (PDF)