Zdrowie psychiczne

Ustawa i inne akty prawne

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym, ochrona zdrowia jest zadaniem własnym gminy. W art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 882) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U Nr 24 poz. 128) zapisano, że realizacja działań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego jest zadaniem własnym gminy.
Działania gminy określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego polegają w szczególności na:
1) promowaniu zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym;
2) zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym.

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2016 – 2020

Wypełniając zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U Nr 24 poz. 128) Rada Miejska w Wołominie przyjęła Uchwałę Nr XVII-21/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2016-2020” .
Głównym założeniem Programu jest poprawa zdrowia psychicznego mieszkańców gminy Wołomin oraz podniesienie jakości życia osób chorych psychicznie.
Cel główny postanowiono realizować poprzez cztery cele szczegółowe:
1. Kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego poprzez upowszechnienie wiedzy na temat warunków zdrowia psychicznego oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
2. Profilaktyka zaburzeń psychicznych poprzez wsparcie osób u których wystąpiły pierwsze objawy nieradzenia sobie z problemami.
3. Kreowanie postaw akceptacji i wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez poszerzanie form wsparcia społecznego w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, samopomocy środowiskowej i aktywizacji zawodowej.
4. Koordynacja różnych form opieki i pomocy.
Przyjęty program przyczynić się ma do podniesienia poziomu wiedzy z zakresu ochrony zdrowia psychicznego lokalnej społeczności oraz poprawy życia osób zagrożonych utratą zdrowia psychicznego.

Program

Gminna Komisja Zdrowia Psychicznego

W związku z realizacją “Gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2016-2020” Burmistrz Wołomina powołał Gminną Komisję Zdrowia Psychicznego. Do współpracy przy realizacji programu ochrony zdrowia psychicznego zostało zaproszonych 12 podmiotów, z czego 8 wyraziło zgodę na pracę w Gminnej Komisji Zdrowia Psychicznego.
W skład Komisji wchodzą:
1. 1Pani Danuta Graszka – przedstawicielka Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – Przewodnicząca Komisji.
2. Pani Jadwiga Gawkowska – przedstawicielka Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień-Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
3. Pani Marta Sokołowska – przedstawicielka Grupy „Spektrum”.
4. Pani Bożena Woldon – przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Wołominie.
5. Pani Urszula Plata-Paćkowska – przedstawicielka Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie.
6. Pani Marta Makowska – przedstawicielka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wołominie.
7. Pani Sylwia Woźniewicz – przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie.
8. Pani Małgorzata Rytel-Siłka – przedstawicielka Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Zadaniem Komisji jest :
1.Opiniowanie projektów otwartych konkursów ofert, na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.
2. Udział w komisjach konkursowych, dokonujących wyboru oferenta realizującego zadanie z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.
3. Zbieranie i analizowanie danych o zdrowiu psychicznym mieszkańców Wołomina.
4. Wnioskowanie we wszystkich sprawach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców gminy Wołomin.

Zarządzenie

Punkt pomocy w kryzysie

W ramach realizacji „Gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2016-2020”, gmina Wołomin podjęła działania celem utworzenia Punktu pomocy w kryzysie.
„Punktu pomocy w kryzysie” przyjął obowiązek pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla osób zamieszkałych na terenie gminy Wołomin. Świadczenia udzielane w ramach Punktu pomocy w kryzysie nie są refundowane w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej NFZ, a finansowane ze środków gminy Wołomin.
Punktu Pomocy w kryzysie udziela opieki ambulatoryjnej, bierze udział w interwencji kryzysowej oraz prowadzi profilaktykę zdrowia psychicznego. Pomoc świadczona jest przez psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów dysponujących wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Punkt obejmuje opieką osoby znajdujące się z stanie kryzysu psychicznego, zagrażającego zdrowiu psychicznemu.

Punkt pomocy w kryzysie prowadzony jest przez Fundację „Spektrum”, z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 16 w Wołominie, tel. kontaktowy +48 535-972-001 od pon. do pt. w godz. 8.00 – 19.00 , e-mail: biuro@fundacjaspektrum., www.fundacjaspektrum.pl