Zgłaszanie projektów

Projekty do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 można zgłaszać od 19 marca do 16 kwietnia 2018 roku.  Wniosek należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym. Propozycja musi uzyskać pisemne poparcie co najmniej 15 mieszkańców Gminy Wołomin (innych niż pomysłodawca/pomysłodawcy projektu). Dowodem poparcia jest lista, którą należy załączyć do wniosku. Każdy mieszkaniec Gminy Wołomin, który ukończył 16 lat, może złożyć maksymalnie 3 projekty – w dowolnie wybranych kategoriach. W przypadku, gdy pomysłodawcą projektu jest osoba małoletnia (poniżej 18 roku życia), do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego. W sytuacji, gdy projekt (tylko o charakterze innym niż inwestycyjny) zlokalizowany jest na nieruchomościach nie będących własnością gminy Wołomin wymagane jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego oświadczenia dotyczącego udostępnienia i wykorzystania nieruchomości do celów realizacji projektu.  Gdzie znajdziesz formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej?

  • w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4,
  • w Wydziale Planowania Rozwoju i Rewitalizacji, UM Wołomin, pokój 210 (II piętro).

Formularz zgłoszeniowy projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „WBO2019”, na kopercie należy umieścić dane Projektodawcy i nazwę projektu) – w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, w godzinach pracy Urzędu.