Oferta Betlejemskie Światełko Pokoju

W dniu 27 listopada 2018 r. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego
z siedzibą przy ul. Piaskowa 4 w Warszawie złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz na stronie internetowej Gminy Wołomin. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można przesyłać do 5 grudnia 2018 r. wyłącznie na adres e-mail: dialog@wolomin.org. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w podanym powyżej terminie.

oferta uproszczona

zarządzenie pdf

Kategoria: