M. D.

Wspieranie szkolenia sportowego w piłce siatkowej  prowadzonego przez Kluby Sportowe z terenu Gminy Wołomin

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Wspieranie szkolenia sportowego w piłce siatkowej prowadzonego przez Kluby Sportowe z terenu Gminy Wołomin”. Cele zadania: 1) organizacja i przeprowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej, 2) udział zawodników we współzawodnictwie sportowym w piłce siatkowej na różnych szczeblach rozgrywek. ogłoszenie

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z gminy Wołomin

W dniu 4 marca 2021 r. Uczniowski Klub Kolarski Huragan Wołomin z siedziba w Wołominie przy ul. Korsaka 4 złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem : Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z gminy Wołomin. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę

Wspieranie osób i ich rodzin poprzez edukację i poradnictwo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Wspieranie osób i ich rodzin poprzez edukację i poradnictwo” na okres trzech lat tj. 2021, 2022 i 2023. Ogłoszenie Zarządzenie o wynikach konkursu

Szkolenie siatkarskie w ramach kategorii Młodzik

W dniu 24 lutego 2021 r. Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” z siedziba w Wołominie przy ul. Lipińskiej 4 złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem : Szkolenie siatkarskie w ramach kategorii –Młodzik. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na

Szkolenie siatkarskie w ramach kategorii Kinder

W dniu 24 lutego 2021 r. Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” z siedziba w Wołominie przy ul. Lipińskiej 4 złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem : Szkolenie siatkarskie w ramach kategorii -Kinder. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na

Szkolenie siatkarskie zawodników drużyny seniorów

W dniu 19 lutego 2021 r. Stowarzyszenie Klub Siatkówki „Huragan” Wołomin z siedziba w Wołominie przy ul. Korsaka 4 złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem : Szkolenie siatkarskie zawodników drużyny seniorów Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem “Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem”. Ogłoszenie Zarządzenie nr 69/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 24.02.2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Zapewnienie kompleksowej opieki na osobami bezdomnymi

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi”. Realizację zadania planuje się zlecić na okres trzech lat tj. 2021, 2022 i 2023. Ogłoszenie Zarządzenie nr 70/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 24.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert