Oferta Control Naczaj team

W dniu 9 maja 2018 klubu Control Naczaj Team z siedzibą przy Moniuszki 8, 05-30 Kobyłka, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem : Wspieranie szkolenia sportowego w sport jiu jiutu.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz na stronie internetowej Gminy Wołomin. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można przesyłać do 18 maja 2018 r. wyłącznie na adres e-mail: dialog@wolomin.org. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w ww. terminie.

grant Naczaj TEAM

Zarządzenie – dotacja Naczaj Team

Kategoria: