Oferta Fundacji ODA

W dniu 17 stycznia 2019 r. Fundacja ODA z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 43 w Wołominie złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz na stronie internetowej Gminy Wołomin. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi do oferty można przesyłać do 28 stycznia 2019 r. do godziny 19.00 wyłącznie na adres e-mail: dialog@wolomin.org. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w podanym powyżej terminie.

grant ODA

Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 30.01.2019 w sprawie udzielenia dotacji

Kategoria: