Oferta Klubu sportowego Walki Kyokushin

W dniu 5 listopada 2018 r. Klub Sportowy Walki Kyokushin z siedzibą przy ul. Łukasińskiego 1/3 w Zielonce złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz na stronie internetowej Gminy Wołomin. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można przesyłać do 12 listopada 2018 r. wyłącznie na adres e-mail: dialog@wolomin.org. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w podanym powyżej terminie. oferta 19a

zarządzenie-grant

Kategoria: