Oferta na organizację ferii zimowych w 2019 roku

W dniu 28 grudnia 2018 r. Klub Karate Kyokushin Wołomin, z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 81 05-200 Wołomin, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz na stronie internetowej Gminy Wołomin. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można przesyłać do 7 stycznia 2019 r. wyłącznie na adres e-mail: dialog@wolomin.org. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w ww. terminie.

oferta zima Karate 2019

Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 11.01.2019 w sprawie udzielenia dotacji

https://wolomin.org/wp-content/uploads/2019/01/zardządzenie-pdf.pdf

Kategoria: