Oferta-zimowa 2019 ZHP

W dniu 3 stycznia 2019 r. towarzyszenie Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, z siedzibą przy ul. Piaskowej 4 w Warszawie, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz na stronie internetowej Gminy Wołomin. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi do oferty można przesyłać do 11 stycznia 2019 r. wyłącznie na adres e-mail: dialog@wolomin.org. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w ww. terminie.

grant ZHP ferie zimowe 2019

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadania publicznego.

Kategoria: