Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Burmistrz Wołomina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pod tytułem:

1) Zadanie I: „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych podczas ferii letnich – wypoczynek w formie wyjazdowej”;

2) Zadanie II: „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych podczas ferii letnich – wypoczynek w miejscu zamieszkania”.

Oferty można składać do 19 kwietnia 2017 r. do godz. 16.00.

Przypominamy, że obowiązujący nowy wzór formularza oferty określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku, w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1300). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej www.wolomin.org w zakładce NGO/Druki do pobrania/druk oferty.

Zarządzenie

Wyniki

Kategoria: