Bez kategorii

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem: “Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie w latach 2019-2024”. zarządzenie-ogłoszenie Zarządzenie – wyniki konkursu

Ogłaszamy nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowych

Burmistrz Wołomina ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków komisji konkursowych, powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez gminę Wołomin otwartych konkursów ofert w roku 2020. wniosek

Oferta Control Naczaj Team

W dniu 8 lipca 2019 r. stowarzyszenie Control Naczaj Team z siedzibą przy Moniuszki 8 w Kobyłce złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń

Rozpoczynamy konsultacje społecznych wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020

Od 5 czerwca do 1 lipca 2019 roku potrwają konsultacje społeczne dotyczące społecznych wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020, w tym głosowanie za pośrednictwem interaktywnego formularza oraz papierowej karty do głosowania. To mieszkańcy zadecydują, które spośród 70 społecznych wniosków do budżetu gminy na rok 2020 zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Lista wniosków wraz z numerami jest dostępna tutaj. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Wołomin, którzy

Odpowiedzi na częste pytania

OPODATKOWANIE CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI (link) Akty prawne: – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) – ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. O podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018r.. poz 1445 ze zm.) – ustawa z dnia 15 listopada 1984r. O podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz 1892 ze zm.) – ustawa z dnia 20 października 2002r.

Informacje i wzory deklaracji

Od 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe, ogólnopolskie wzory informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Można je pobrać na stronie Ministerstwa (link). – INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI > IN-1 – INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO > IR-1 – INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO > IL-1 – ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O WSPÓŁWŁAŚCICIELU, WSPÓŁPOSIADACZU LUB WSPÓŁUŻYTKOWNIKU > Załącznik_do_inf._IN-1_IR-1_IL-1 – DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podatek od środków transportowych

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych uchwałę znajdziesz TUTAJ. Zobacz również klauzulę informacyjną (.PDF) dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Podatek rolny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 zm.) Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19840520268/U/D19840268Lj.pdf Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. 2018 poz. 1004) Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180001004/O/M20181004.pdf Podatek rolny na terenie