Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Ustawa i inne akty prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 18 i 71 wskazała, że instytucja rodziny jest objęta szczególną ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, a Państwo ma obowiązek uwzględnić jej dobro w swej polityce społecznej, zwłaszcza poprzez udzielanie szczególnej pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej. Stąd zadaniem Państwa jest ochrona rodziny przed zagrożeniami, w tym przed przemocą ze strony osób najbliższych.
Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy rodzinie, ustawodawca uchwalił ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Wołomin na lata 2017-2019

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 218 z późn.zm..) definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 ust. 2 ustawy).
Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy, do zadań własnych gminy należy przygotowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Wobec powyższego Rada Gminy w Wołominie w dniu 18 maja 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (Uchwała Nr XVIII-24/2020).
Głównym celem programu jest poprawa i ujednolicenie sposobu postępowania instytucjonalnego wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie zakresu i efektywności współpracy instytucji działających na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodziny, nałożyła na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego nowe obowiązki. Do zadań własnych gminy należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zgodnie z ustawą, zespół jest metodą pracy, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy w rodzinie. Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego został określony w ustawie, są to przedstawiciele: jednostek pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi i prokuratorzy.

W związku z powyższym Rada Gminy w Wołominie podjęła uchwałę Nr X-98/2019 z dnia23 lipca 2019 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.

Wypełniając postanowienia ustawy oraz uchwały, o której mowa wyżej, Burmistrz Wołomina Zarządzeniem Nr 283/2019 z dnia 11.10.2019 powołał Zespół Interdyscyplinarny. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów zajmujących się przemocą, poprzez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą,
3) inicjowanie interwencją w środowisku dotkniętym przemocą,
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwości udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie Al. Armii Krajowej 34

Zgodnie z art 9d. Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy:
“1. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
2. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
3. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.”

Wobec powyższego osoby dotknięte przemocą mogą zgłaszać się do:
1) Ośrodka Pomocy Społecznej al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, tel. (22) 776-50-33, www.ops.wolomin.pl,
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin, tel. (22) 776-44-88, www.optu-wolomin.pl
3) każdego funkcjonariusza policji, Komenda Powiatowa Policji ul. Wileńska 43a, 05-200 Wołomin, tel. (22) 776-20-21, www.kpp.wolomin.policja.waw.pl,
4) pedagogów szkolnych,
5) pracowników służby zdrowia ,

Na terenie województwa mazowieckiego prowadzone są specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy :
1) w Mławie, ul. Słowackiego 18 ( tel. 23 654-52-29),
2) w Piastowie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24 ( tel. 22 753-45-56),
3) w Warszawie, ul. Wilcza 60/19 (tel. 22 828-38-26) prowadzony przez Fundację Praw Kobiet.
Ośrodki te udzielają nieodpłatnej pomocy osobom doznającym przemocy.

Ciekawe linki:
www.niebieskalinia.pl
www.amnesty.org.pl
www.lekarzureagujnaprzemoc.pl
www.fdn.pl