Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Ustawa i inne akty prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 18 i 71 wskazała, że instytucja rodziny jest objęta szczególną ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, a Państwo ma obowiązek uwzględnić jej dobro w swej polityce społecznej, zwłaszcza poprzez udzielanie szczególnej pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej. Stąd zadaniem Państwa jest ochrona rodziny przed zagrożeniami, w tym przed przemocą ze strony osób najbliższych.
Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy rodzinie, ustawodawca uchwalił ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Wołomin na lata 2020-2025

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 ust. 2 ustawy).
Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy, do zadań własnych gminy należy przygotowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Wobec powyższego Rada Gminy w Wołominie w dniu 18 maja 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (Uchwała Nr XVIII-24/2020).
Głównym celem programu jest poprawa i ujednolicenie sposobu postępowania instytucjonalnego wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie zakresu i efektywności współpracy instytucji działających na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodziny, nałożyła na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego nowe obowiązki. Do zadań własnych gminy należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zgodnie z ustawą, zespół jest metodą pracy, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy w rodzinie. Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego został określony w ustawie, są to przedstawiciele: jednostek pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi i prokuratorzy.

W związku z powyższym Rada Gminy w Wołominie podjęła uchwałę Nr X-98/2019 z dnia23 lipca 2019 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.

Sprawozdanie  z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2019-2021

Wypełniając postanowienia ustawy oraz uchwały, o której mowa wyżej, Burmistrz Wołomina Zarządzeniem nr 291/2021 z dnia 12 października 2021 roku zmienionym Zarządzeniem nr 116/2022 z dnia 6 maja 2022 roku powołał Zespół Interdyscyplinarny. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów zajmujących się przemocą, poprzez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą,
3) inicjowanie interwencją w środowisku dotkniętym przemocą,
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwości udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie Al. Armii Krajowej 34

Zgodnie z art 9d. Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy:
„1. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
2. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
3. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.”

Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej
Wołomin, Al. Armii Krajowej 34
22 787 27 01, 776 50 23, przemoc@ops.wolomion.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Wołomin, ul. Legionów 78
22 776 44 95/96 prawnik

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
tel. 664 022 974

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Wołomin, ul. Powstańców 12
22 787 85 43, 22 776 44 88

Komenda Powiatowa Policji
Wołomin, ul. Wileńska 43 A
tel.22 776 20 21

Wydział Prewencji
Wołomin, ul. Legionów 31
22 776 45 08/09 lub 112

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Wołomin, ul. Legionów 85
22 776 27 85, 498 03 04

Placówki Oświatowe
na terenie Miasta i Gminy Wołomin

Przychodnie Lekarskie, Szpital Powiatowy.

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”
ul. 6-go Września 2, Wołomin
600 804 680

Liga Kobiet Wołomin
Miejski Dom Kultury, Wołomin, ul. Mariańska 7
22 776-25-69

TELEFON CAŁODOBOWY OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
504 221 017

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Zielonka, ul. Poniatowskiego 29
22 771 83 84 w godz. 8-16
504 221 017

Punkt Informacyjno-konsultacyjny

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie został uruchomiony Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Osoby zainteresowane mogę uzyskać niezbędną pomoc w pok. nr 2 I piętro lub telefonicznie pod nr telefonu 572-106-341, w godzinach 14.00-16.00 od poniedziałku do czwartku. Dyżury pełnią specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Osoby zainteresowane mogą również uzyskać pomoc w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, e-mail: przemoc@ops.wolomin.pl

Niebieska Linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA prowadzone przez Stowarzyszenie Niebieska Linia oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez:

  1. Całodobowy telefon 800-120-002; dyżur w języku angielskim w poniedziałki w godzinach 18.00-22.00; dyżur w języku rosyjskim we wtorki w godzinach 18.00-22.00; dyżur prawny w środy w godzinach 18.00-22.00.
  2. Telefoniczne dyżury prawników w poniedziałki i wtorki w godzinach 17.00-21.00.
  3. E-mail niebieskalinia@niebieskalinia.info .
  4. SKYPE dyżur w języku migowym pogotowie.niebieska.linia, w poniedziałki w godzinach 13.00-15.00.

Do kontaktu zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Konsultacje telefoniczne pod numerem telefony 22 250-63-12 są udzielane w środy, w godzinach 10.00-13.00. Konsultacje mailowe koordynatorzy@niebieskalinia.info .

Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielania pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliższej.

Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia Niebieska Linia zapraszamy na stronę www.niebieskalinia.info lub www.niebieskalinia.org.

Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego

Baza danych podmiotów i organizacji świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego zamieszczona jest na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie