Słodka radość pod choinką

W dniu 21 października 2020 r. Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe w Wołominie z siedzibą w Wołominie przy ul. Kościelnej 43, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem “Słodka radość pod choinką“.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz na stronie internetowej Gminy Wołomin. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można przesyłać do 30 października 2020 r. do godziny 14.00 wyłącznie na adres e-mail: dialog@wolomin.org.pl. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w podanym powyżej terminie.

oferta

Polski Związek Niewidomych Koło w Wołominie drogą elektroniczną przekazało wiadomość o wycofaniu swojej oferty w związku z pandemią.

Wobec powyższego procedura zostaje unieważniona

Kategoria: