Udział zawodników klubu Kabat Academy w zawodach European BJJ Championships Amsterdam

Udział zawodników klubu Kabat Academy w zawodach European BJJ Championships Amsterdam

W dniu 22 sierpnia 2022 r. Klub Sportowy Kabat Aacademy- z siedzibą w Wołominie Os. Słoneczna 6/19, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Udział zawodników klubu Kabat Academy w zawodach European BJJ Championships Amsterdam https://www.americangrapplingfederation.com/tournaments/386”.
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz na stronie internetowej Gminy Wołomin. Na podstawie art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi do ww. oferty można przesyłać od 23 sierpnia 2022 r. do 30 sierpnia 2022 r., na adres e‑mail: dialog@wolomin.org.pl. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w podanym powyżej terminie i na wskazany adres e-mail.

oferta

Kategoria: