Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Fundacji “Trzeba Żyć”

W dniu 12 września 2018 r. Fundacja “Trzeba żyć” z siedzibą przy ul. Ks. Bp. Władysława Bandurskiego 37 w Markach, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz na stronie internetowej Gminy Wołomin. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można przesyłać wyłącznie na adres e-mail: dialog@wolomin.org w terminie do 28 września 2018 r. włącznie. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w podanym powyżej terminie.

Zobacz:
Treść oferty (.PDF)

Kategoria: