XIX Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych

XIX Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych

W dniu 16 lutego 2023 r. Fundacja  Zdrowa Porcja Kultury z siedzibą  w Kobyłce przy ul. Pionierskiej 7, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pt.  XIX Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych.
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz na stronie internetowej Gminy Wołomin. Na podstawie art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi do oferty można przesyłać od 20 do 27 lutego 2023 r. do godziny 18:00, wyłącznie na adres e-mail: dialog@wolomin.org.pl. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną we wskazanym powyżej terminie i na wskazany adres e-mail.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego