Zima 2019 UKS

W dniu 27 grudnia 2018 r. Uczniowski Klub Sportowy „HURAGAN”, z siedzibą przy ul. Lipińskiej 16 05-200 Wołomin, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz na stronie internetowej Gminy Wołomin. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można przesyłać do 4 stycznia 2019 r. wyłącznie na adres e-mail: dialog@wolomin.org. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w ww. terminie.

grant zima 2019 koszykówka

Uznając celowość realizacji zadania publicznego, zaproponowanego w ofercie złożonej w dniu 27 grudnia 2018 r., udzielam Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu “HURAGAN”, z siedzibą przy ul. Korsaka 4 w Wołominie, dotacji celowej w kwocie 3 500,00 zł

https://wolomin.org/wp-content/uploads/2019/01/zarządzenie-pdf..pdf

Kategoria: