Zlecanie zadań publicznych

Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert jest procedurą realizowaną na podstawie art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Priorytetowe zadania publiczne, które będą realizowane na podstawie zlecania w trybie otwartych konkursów ofert, określa Program współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi.

Komisja konkursowa

W celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Gminę Wołomin otwartych konkursów ofert, Burmistrz Wołomina powołuje komisję konkursową. Do zadań komisji konkursowej należy ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym oraz sporządzenie rekomendacji dla ofert, które spełniają wymagania formalne i rokują najwyższą jakość wykonania zadania.

Podstawy prawne działania komisji konkursowej:

1) Art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2) Rozdział 8 programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe. W 2022 r. tryb powoływania osób wskazanych przez organizacje pozarządowe określa Zarządzenie Burmistrza Wołomina 212/2022 z dnia 27.07.2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowych.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowych (w 2023 roku)

Druk zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Gminę Wołomin otwartych konkursów ofert podlega publikacji na stronie Urzędu.

Małe granty

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, możliwe jest ubieganie się o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw.: Tryb małych zleceń – pominięcie procedury konkursu.

W ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:
– wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł;
– zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
O przyznaniu środków w ramach Trybu małych zleceń decyduje Burmistrz Wołomina, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.
Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem ustalonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2055). Natomiast umowa zawierana jest zgodnie ze wzorem ustalonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Oferta formularz

Sprawozdanie formularz

Tryb postępowania z ofertą złożoną w trybie małych grantów
1. W ciągu 7 dni od dnia wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Wołominie, oferta jest upubliczniana, tj. zamieszczana:
– w Biuletynie Informacji Publicznej
– na stronie internetowej www.wolomin.org
– na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie
2. W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi do Urzędu Miejskiego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4.
3. Po rozpatrzeniu tych uwag Burmistrz biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych podejmuje decyzję w sprawie wniosku.
4. Decyzja Burmistrza w sprawie oferty jest jawna.

OGŁOSZENIA W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW