Ogłoszenia o konkursach (NGO)

Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: “Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej” Ogłoszenie wyniki konkursu

Prowadzenie placówek wsparcia

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem “Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem” ogłoszenie Zarządzenie o wynikach

Przystań Lokalnych Inicjatyw

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie., pod tytułem: „Przystań Lokalnych Inicjatyw”. ogłoszenie Zarządzenie Nr 347/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 18.12.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu

Ponowne ogłoszenie konkursu "Rodzina ostoją"

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie zmieniające termin składania ofert Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Rodzina ostoją-program wsparcia dla wołomińskich rodzin

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. rodzina ostoją Zarządzenie o wynikach konkursu