Ogłoszenia o konkursach (NGO)

Konkurs na szkolenie sportowe

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Wspieranie szkolenia sportowego prowadzonego przez Kluby Sportowe z terenu Gminy Wołomin” Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Na realizację tego zadania w 2021 roku gmina Wołomina planuje przeznaczyć środki finansowe do kwoty 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Termin składania ofert do 14 grudnia 2020 r. do godz. 19.00. Dla zainteresowanych więcej w ogłoszeniu poniżej: Zarządzenie nr 276/2020 Burmistrza Wołomina w sprawie

Ogłoszenie-Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR 269/2020 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 24.11.2020 r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert “Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji”. Na realizację zadania w 2021 roku, gmina Wołomina planuje przeznaczyć środki finansowe do kwoty 45 000,00 zł Cel zadania: Przeprowadzenie różnorodnych działań nakierowanych na integrację, aktywizację i zapobieganie marginalizacji osób z niepełnosprawnością, zamieszkałych na terenie gminy Wołomin.

Ogłoszenie-Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem

ZARZĄDZENIE NR 270/2020 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 24.11. 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert “Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem” Na realizację zadania w 2021 r. gmina Wołomin planuje przeznaczyć kwotę do 15 000,00 zł Cel zadania. Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, zamieszkałych na terenach wiejskich gminy Wołomin. Zarządzenie nr 318/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 31.12.2020 w sprawie unieważnienia konkursu ofert.

Ogłoszenie-Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi

ZARZĄDZENIE NR 271/2020 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 24.11. 2020 r. w sprawie głoszenia konkursu ofert „Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi”. Na realizację zadania w 2021-2023 r. gmina Wołomin planuje przeznaczyć środki finansowe do kwoty: 1) w roku 2021, kwotę 70 000,00 złotych , 2) w roku 2022, kwotę 71 000,00 złotych , 3) w roku 2023, kwotę 72 000,00 złotych

Ogłoszenie-Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej

ZARZĄDZENIE NR 272/2020 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 24.11. 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert „Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej”. 1. Na realizację zadania MODUŁ I w 2021-2023 r. gmina Wołomin planuje przeznaczyć środki finansowe do kwoty: 1) w roku 2021, kwotę 169 000,00 złotych, 2) w roku 2022, kwotę 171 000,00 złotych , 3) w roku 2023, kwotę 173 000,00 złotych , 2. Na realizację zadania

Ogłoszenie-Przystań Lokalnych Inicjatyw

ZARZĄDZENIE NR 273/2020 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 24.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Przystań Lokalnych Inicjatyw”. Na realizację zadania w 2021 roku gmina Wołomina planuje przeznaczyć środki finansowe w wysokości do 10 000,00 złotych. Cel zadania Celem zadania jest tworzenie przestrzeni otwartej dla rozwijania pasji i nabywania umiejętności oraz realizacji statutowych działań przez organizacje pozarządowe, realizację działań kulturalnych, społecznych i artystycznych, umożliwiających edukację (wśród rodzin, dzieci, młodzieży oraz

Ogłoszenie-działalność na rzecz rodziny i macierzyństwa

ZARZĄDZENIE NR 274/2020 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 24.11. 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, oraz na rzecz osób po 60 roku życia”. Na realizację zadania w 2021 roku, gmina Wołomina planuje przeznaczyć środki finansowe do kwoty 31 000,00 zł. Cel zadania a) Prowadzenie zajęć z zakresu wspierania rozwój dzieci i nawiązywania więzi z rodzicami, b) Podtrzymanie aktywności

Ogłoszenie -KULTURA

ZARZĄDZENIE NR 275/2020 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 24.11. 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Prowadzenie działań wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego Wołomina”. Na realizację zadania w 2021 roku gmina Wołomina planuje przeznaczyć środki finansowe w wysokości do 15 000,00 złotych Celem zadania Popularyzacja historii Miasta Wołomin

Weź udział w Lidze NGOs!

Liga NGOs to program edukacyjny dla liderów społeczeństwa obywatelskiego. Zgłoszenia w terminie do dnia 1 października 2020 r. Tematyka zajęć obejmuje m.in.: fundraising, zarządzanie organizacją PR i komunikację prawne aspekty NGO wystąpienia publiczne leadership Networking – udział w programie to szansa na poznanie zaangażowanych osób z całej Polski. W trakcie I edycji Ligi uczestnicy nawiązywali między sobą współprace, których efekty możecie śledzić w naszych social mediach. Program obejmuje 7 weekendowych