DB

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w gminie Wołomin - etap II

Od 22 lutego 2023 r. do 16 marca 2023 r. można ponownie zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt miejscowego planu jest dostępny: • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin  (link) • w Urzędzie Miejskim w Wołominie, pokój 212 (w godzinach pracy Urzędu), • w Systemie Informacji Przestrzennej

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w gminie Wołomin - etap I

Od 22 lutego 2023 r. do 16 marca 2023 r. można ponownie zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt miejscowego planu jest dostępny: • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin (link) • w Urzędzie Miejskim w Wołominie, pokój 212 (w godzinach pracy Urzędu), • w Systemie Informacji Przestrzennej

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp rejonu cmentarza we wsi Zagościniec wraz z osiedlem PERKOWIZNA

Od 22 lutego 2023 r. do 16 marca 2023 r. można ponownie zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza we wsi Zagościniec wraz z osiedlem PERKOWIZNA wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt miejscowego planu jest dostępny: • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin (link) • w Urzędzie Miejskim w Wołominie, pokój 212 (w godzinach pracy Urzędu), • w Systemie Informacji Przestrzennej https://wolomin.e-mapa.net/ w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Burmistrz Wołomina zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko: • terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP I, • terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP II, • rejonu cmentarza we wsi Zagościniec wraz z osiedlem ,,PERKOWIZNA”. Ww. projekty będą dostępne do wglądu w dniach od 22

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wołominie następujących uchwał: Uchwała Nr LVIII-163/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu