Dotacja na wykonanie przyłącza gazowego

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2022 r. w Gminie Wołomin można otrzymać dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z wykonaniem indywidualnych instalacji gazowych budynku/lokalu ogrzewanego z wykorzystaniem nieekologicznego źródła ciepła tzw. „kopciucha”. Jest to element polityki walki z zanieczyszczonym powietrzem, które stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców miasta, a przede wszystkim wsparciem mieszkańców, którzy wymieniają tzw. „kopciuchy” na kotły gazowe.

Dofinansowanie obejmuje realizację przedsięwzięcia realizowanego na obszarze administracyjnym gminy Wołomin i stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5000 zł. Wnioski o udzielenie dotacji można składać do 31 marca. Decydująca jest kolejność wpływu wniosków do urzędu.

Dofinansowanie udzielane jest na podstawie umowy i dotyczy wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę w roku kalendarzowym, w którym ubiega się on o przyznanie dotacji, jednak nie później niż do 30 września tego samego roku kalendarzowego. Wydatki poniesione przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji nie będą przedmiotem dofinansowania ze środków z budżetu gminy Wołomin.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację zadania, przedmiotem którego jest wykonanie indywidualnej instalacji gazowej oddanego do użytkowania budynku/lokalu, a ogrzewanego nieekologicznym źródłem ciepła – zarówno prace zewnętrzne, jak i wewnętrzne w granicach nieruchomości, na której stoi budynek objęty przyłączeniem do sieci gazowniczej. Dofinansowaniu nie będą podlegać koszty prac projektowych oraz robót budowlanych niezbędnych do wykonania indywidualnych instalacji gazowej budynków/lokali – w przypadku budynków odebranych, oddanych do użytkowania i użytkowanych przez okres minimum 5 lat, liczonych wstecz od dnia 1 stycznia każdego roku obowiązywania niniejszej uchwały.

Zachęcamy przed złożeniem wniosku do zapoznania się z Regulaminem (link do Regulaminu) udzielania i przyznawania dotacji celowej, który jest załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XLIII-204/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. (link do uchwały).  Wnioski złożone w terminie, w oparciu o które nie została udzielona dotacja w danym roku budżetowym nie będą podlegać rozpoznaniu w kolejnych latach budżetowych.

Pliki do pobrania:
Uchwała nr LIX-179/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV-76/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin (.PDF)
Uchwała Rady Miejskiej w Wołominie Nr XLIII-204/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. (.PDF)
Wniosek o udzielenie dotacji przyłącza gazowe (PDF)
Wniosek o wypłatę dotacji przyłącza gazowe (PDF)
Załącznik Nr_1 do wniosku o udzielenie dotacji przyłącza gazowe (PDF)
Załącznik Nr_2 do wniosku o udzielenie dotacji przyłącza gazowe (PDF)

******

Od 2 stycznia do 31 marca każdego roku kalendarzowego mieszkańcy gminy Wołomin mogą składać wnioski o dofinansowanie na wymianę pieców. Jest to element polityki walki z zanieczyszczonym powietrzem, które stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców miasta.

Przypominamy, że zgodnie z przyjętą w 2017 roku mazowiecką uchwała antysmogową:
od 1 stycznia 2023 r. nie wolno będzie używać kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012;
• od 1 stycznia 2028 r. – nie wolno będzie używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012;
•  jedynie użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
• do końca 2022 r. – posiadacze kominków muszą dokonać ich wymiany na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu.

Osoby wykorzystujące do ogrzewania źródła ciepła niespełniające wymogów ekoprojektu (link do artykułu) powinny jak najszybciej dokonać ich wymiany. Dzięki gminnej dotacji (link do artykułu) można uzyskać na ten cel do 5000 zł. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Tworzymy Atmosferę Wołomina (link do strony).

Udzielenie dotacji następuje na podstawie wniosków złożonych w wyznaczonym terminie, do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy Wołomin w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem kolejności wpływu wniosków do Urzędu Miejskiego w Wołominie i ich stosownego zewidencjonowania. Wnioski złożone w terminie, w oparciu o które nie została udzielona dotacja w danym roku budżetowym nie będą podlegać rozpoznaniu w kolejnych latach budżetowych.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą kompletne wnioski dot. wymiany źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe ekologiczne takie jak:
1) pompy ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – gruntowe i powietrzne;
2) kotły gazowe kondensacyjne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
3) kotły elektryczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Dotacja udzielana jest na przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane dopiero po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. W jednym roku budżetowym ten sam wnioskodawca może uzyskać dotację na dofinansowanie tylko jednego przedsięwzięcia.

Wnioski rozpatrywane są zgodnie z Regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. (link do uchwały) w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin. Wnioski zostały zaktualizowane i stanowią Załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Wołominie nr XXV-168/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie nr XXXV-76/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.

Pliki do pobrania:
Wniosek o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła (.PDF)
Załącznik do wniosku o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła (.DOC)
Uchwała nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej w Wołominie  (.PDF)
Uchwała nr XXV-168/2020 Rady Miejskiej w Wołominie  (.PDF)
Uchwała nr XXXV-76/2021 Rady Miejskiej w Wołominie  (.PDF)
Wniosek o wypłatę dotacji na wymianę źródeł ciepła (.PDF)