e-Wołomin

E Usługi - Logo

Projekt "e-Wołomin Gmina Dobrych Rozwiązań" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

*******

E Usługi - Logo
PLIP - LOGO

PLIP - Platforma Informacyjno-Płatnicza

Za pośrednictwem tego narzędzia mieszkańcy mogą sprawdzić wysokość należności
i zapłacić za: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

PLIP jest narzędziem całkowicie bezpiecznym. Logowanie do platformy
i poświadczenie tożsamości następuje za pośrednictwem Profilu Zaufanego.

Evenio - Logo

Evenio – aplikacja mobilna

Zapewnia dostęp do harmonogramu wywozu odpadów komunalnych wraz
z możliwością przypomnienia o wystawieniu pojemnika, informacji np.
o wydarzeniach kulturalnych, alertach pogodowych, inwestycjach itd. (zgodnie
z wybranymi kategoriami informacji). Możliwości składania na­głych zgłoszeń
z zakresu "Ekologia i środowisko" oraz "Drogi i komunikacji. Aplikacja nie wyma­ga założenia profilu zaufanego. Jest prostym narzędziem komunikacji mieszkańców
z Urzędem.

 SKM - LOGO

SKM – System Komunikacji Mobilnej

Portal Mieszkańca, umożliwiający zgłaszanie awarii w infrastrukturze gminnej (w trybie z poświadczoną tożsamością) oraz dostęp do informacji nt. zgłoszonych przez mieszkańca i prowadzonych na jego rzecz spraw w Urzędzie.

SKM odpowiada także za łączność z Mieszkańcami za pośrednictwem (sms, mail) oraz informowanie ich w trybie online o zmianach statusu realizowanych spraw.

 SGO - Logo

SGO – System Gospodarowania Odpadami

Będzie zbiorem pełnych informacji dla Urzędu Miejskiego o gospodarowaniu odpadami na terenie gminy. W ramach systemu prowadzona będzie:

  • ewidencja nieruchomości
  • ewidencja punktów gromadzenia odpadów (PGO) płatników
  • ewidencja deklaracji dotyczących wysokości opłaty
  • wydruk kodów kreskowych
  • powyższe to dodatkowe narzędzia kontroli dla Wydziału Ochrony Środowiska i pełen obraz gospodarki odpadami komunalnej na terenie gminy.

Obecnie dostępne wnioski i deklaracje w formie aktywnych linków, dzięki którym załatwisz sprawę w Urzędzie Miejskim w Wołominie przez ePUAP (aktywny link do instrukcji korzystania z ePUAP) , bez wychodzenia z domu. Aby pobrać wniosek należy kliknąć na aktywy link z nawą wniosku i zapisać plik.

Pismo ogólne do urzędu (załącznikiem może być każde zeskanowane pismo lub wniosek)
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Informacja o gruntach
Deklaracja na podatek rolny
Informacja o lasach
Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek od środków transportowych
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Wniosek o podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu. (art. 95)
Wniosek o podział nieruchomości zgodnie z ustaleniami planu lub nieobjętych planem. (art. 93 i art. 94)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatników
Wniosek o wpisanie petenta do bazy danych systemu komunikacji mobilnej Urzędu Miejskiego w Wołominie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i komunikację elektroniczną
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
Wniosek o wydanie informacji o przeznaczaniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/informacji o braku planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
Wniosek o odszkodowanie z tytułu szkody powstałej w wyniku wypadku drogowego na drodze będącej własnością Gminy Wołomin
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
Wniosek o sporządzenie (zmianę) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację (przebudowę) zjazdu publicznego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamierzonej zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację (przebudowę) zjazdu indywidualnego
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
Wniosek o odbiór wyrobów zawierających azbest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Wniosek o inicjację zadań do budżetu Gminy na kolejny rok budżetowy
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
Wniosek o najem/dzierżawę gruntu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości

(aktualizacja: 21.10.2020)

 

 

Projekt "e-Wołomin Gmina Dobrych Rozwiązań" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

E Usługi - Logo