Wnioski i deklaracje dostępne na e-PUAP

Logo e-Wołomin Gmina Dobrych Rozwiązań

Poniżej linki do dostępnych elektronicznych wniosków i deklaracji, dzięki którym załatwisz sprawę w Urzędzie Miejskim w Wołominie przez ePUAP (aktywny link do instrukcji korzystania z ePUAP) , bez wychodzenia z domu.

Wnioski i deklaracje dostępne na e-PUAP

Pismo ogólne do urzędu (załącznikiem może być każde zeskanowane pismo lub wniosek)

[1.01] • Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (d. Informacja o terenie)
[1.02] • Wniosek o sporządzenie (zmianę) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego [W AKTUALIZACJI]
[1.03] • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
[1.04] • Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
[1.05] • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację (przebudowę) zjazdu publicznego
[1.06] • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
[1.07] • Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
[1.08] • Wniosek o podział nieruchomości zgodnie z ustaleniami planu lub nieobjętych planem. (art. 93 i art. 94)
[1.09] • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamierzonej zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego
[1.10] • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
[1.11] • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu
[1.12] • Wniosek o odszkodowanie z tytułu szkody powstałej w wyniku wypadku drogowego na drodze będącej własnością Gminy Wołomin
[1.13] • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację (przebudowę) zjazdu indywidualnego
[1.14] • Wniosek o podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu. (art. 95)
[1.15] • Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatników
[1.16] • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości
[1.17.a] • IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
[1.17.b] • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
[1.18] • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
[1.19] • Wniosek o najem/dzierżawę gruntu
[1.20] • Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
[1.21.a] • IR-1 Informacja o gruntach
[1.21.b] • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
[1.22.a] • IL-1 Informacja o lasach
[1.22.b] • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
[1.23] • Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
[1.24] • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
[1.25] • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów
[1.26] • Wniosek do budżetu Gminy na kolejny rok budżetowy
[1.27] • Wniosek o wpisanie petenta do bazy danych Systemu Komunikacji Mobilnej Urzędu Miejskiego w Wołominie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i komunikację elektroniczną
[1.28] • Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
[1.30] • Wniosek o odbiór wyrobów zawierających azbest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

[2.01] • Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji
[2.02] • Wniosek o potwierdzenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
[2.03] • Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopii włóknistych
[2.04] • Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew/ krzewów wspólnoty/spółdzielnie
mieszkaniowe

[2.05] • Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
[2.06] • Wniosek o wydanie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
[2.07] • Wniosek o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
[2.08] • Wniosek o wydanie decyzji w przedmiocie nakazania właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom w wyniku zmiany stanu wody na gruncie
[2.09] • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych
[2.10] • Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
[2.11] • Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew/ krzewów podmioty gospodarcze
[2.12] • Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
[2.13] • Wniosek o pomoc mieszkaniową​ (d. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego)
[2.14] • Wniosek o stypendium uczniowskie
[2.15] • Wniosek o wpisanie do bazy NGO
[2.16] • Wniosek o stypendium sportowe
[2.17] • Wniosek o sterylizację/kastrację psów i kotów [W AKTUALIZACJI]
[2.18] • Wniosek o wypłatę dotacji ze środków z budżetu Gminy Wołomin na wymianę
nieekologicznego źródła ciepła

[2.19] • Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, na rzecz innego podmiotu
[2.20] • Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych
[2.21] • Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych

(aktualizacja: 10/05/2022)