Wnioski i deklaracje dostępne na e-PUAP

Logo e-Wołomin Gmina Dobrych Rozwiązań

Poniżej linki do dostępnych elektronicznych wniosków i deklaracji, dzięki którym załatwisz sprawę w Urzędzie Miejskim w Wołominie przez ePUAP (aktywny link do instrukcji korzystania z ePUAP) , bez wychodzenia z domu.

Wnioski i deklaracje dostępne na e-PUAP

Pismo ogólne do urzędu (załącznikiem może być każde zeskanowane pismo lub wniosek)
Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Informacja o gruntach
Deklaracja na podatek rolny
Informacja o lasach
Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek od środków transportowych
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Wniosek o podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu. (art. 95)
Wniosek o podział nieruchomości zgodnie z ustaleniami planu lub nieobjętych planem. (art. 93 i art. 94)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatników
Wniosek o wpisanie petenta do bazy danych systemu komunikacji mobilnej Urzędu Miejskiego w Wołominie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i komunikację elektroniczną
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
Wniosek o wydanie informacji o przeznaczaniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/informacji o braku planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
Wniosek o odszkodowanie z tytułu szkody powstałej w wyniku wypadku drogowego na drodze będącej własnością Gminy Wołomin
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
Wniosek o sporządzenie (zmianę) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację (przebudowę) zjazdu publicznego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamierzonej zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację (przebudowę) zjazdu indywidualnego
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
Wniosek o odbiór wyrobów zawierających azbest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Wniosek o inicjację zadań do budżetu Gminy na kolejny rok budżetowy
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
Wniosek o najem/dzierżawę gruntu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości

(aktualizacja: 10/05/2022)