Obwieszczenie dot. projektu „Budowa drogi gminnej ulicy Przepiórczej w Wołominie na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Słowiczej”

Obwieszczenie dot. projektu „Budowa drogi gminnej ulicy Przepiórczej w Wołominie na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Słowiczej”

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 1 ld ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Jana Liburę, złożony w dniu 01.09.2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.47.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ulicy Przepiórczej w Wołominie na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Słowiczej”.

Działki usytuowania obiektu:

  • w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Wołomin, w nawiasach – numery działek po podziale):
    – ew. nr: 21 (21/1, 21/2), 23 (23/3, 23/4), 24 (24/1, 24/2), 25/1 (25/3, 25/4), 25/2 (25/5, 25/6), 26 (26/1, 26/2), 29/1 (29/3, 29/4), 29/2 (29/5, 29/6), 31/3 (31/7, 31/8), 31/5 (31/9, 31/10) w obrębię 0039-39. iedn. ewid. 143412 4 Wołomin – miasto.
  • w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości na rzecz Gminy Wołomin:
    – ew. nr: 22/2, 22/3,22/4, 22/5 w obrębie 0039-39. iedn. ewid. 143412 4 Wołomin – miasto.
    Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
    – ew. nr: 27/2, 34/6 w obrębie 0039-39. iedn. ewid. 143412 4 Wołomin – miasto.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Kategoria: