Obwieszczenie dot. projektu „Rozbudowa ulicy Złotej na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Kolejowej w Wołominie”

Obwieszczenie dot. projektu "Rozbudowa ulicy Złotej na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Kolejowej w Wołominie"

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
Na podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Chmielewskiego, złożony w dniu 3 sierpnia 2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.44.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Złotej na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Kolejowej w Wołominie”.
Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem -numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Wołomin, w nawiasach – numery działek po podziale):
– ew. nr: 20 (20/1, 20/2) w obrębie 0017-17, jednostka ew. 143412 4 – Wołomin -miasto,
– 158 (158/3, 158/4), 160/2 (160/7, 160/8), 160/1 (160/9, 160/10), 161 (161/3, 161/4) w obrębie 0021-21. jednostka ew. 143412 4 – Wołomin – miasto.
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Wołomin w całości:
– ew. nr: 14,15/3 w obrębie 0017-17. jednostka ew. 143412 4 – Wołomin – miasto.
– ew. nr: 156,157/4 w obrębie 0021-21. jednostka ew. 143412 4 – Wołomin – miasto.
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
– ew. nr: 13/4 w obrębie 0017-17. jednostka ew. 143412 4 – Wołomin – miasto.
– ew. nr: 143/2 w obrębie 0021-21. jednostka ew. 143412 4 – Wołomin – miasto.
– ew. nr: 1/10 w obrębie 0022-22. jednostka ew. 143412 4 – Wołomin – miasto.
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Kategoria: