Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Burmistrz Wołomina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pod tytułem „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych”.

Oferty można składać do 31 maja 2019 r. do godz. 14.00.

Przypominamy, że od 1 marca 2019 r. zmienił się obowiązujący wzór formularza oferty, który został określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

Aktualny wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.wolomin.org w zakładce Twój samorząd/ NGO, Edukacja, Sport, Zdrowie/Istotne informacje.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyników otwartego konkursu ofert

Kategoria: