Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji za nami

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji za nami

W poniedziałek 22 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin, podczas którego obecni członkowie dokonali wyboru Prezydium Komitetu. Przewodniczącym Komitetu została Ewelina Kwiatkowska, Zastępcą Halina Wojakowska, a Sekretarzem Tomasz Nowak.

– Jestem Państwu wdzięczna za to, że zechcieliście i będziecie poświęcać swój cenny czas dla dobra naszego miasta – mówiła burmistrz Elżbieta Radwan. – Niech ten owoc, nad którym wspólnie pracujemy będzie dorodny. Liczę na dobrą współpracę. Chcemy rewitalizować nasz Wołomin razem z Państwem – mieszkańcami tego terenu, przedsiębiorcami, osobami, którym zależy na tym, żeby Wołomińska Starówka odżyła na nowo – dodała.

Głównym celem funkcjonowania Komitetu jest wspieranie działań Burmistrza Wołomina w obszarze rewitalizacji i pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczej. Komitet stanowi organizacyjny łącznik między organami gminy, a pozostałymi interesariuszami rewitalizacji. Stanowi jeden ze środków zapewnienia partycypacyjnego charakteru rewitalizacji.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji oraz przyjętym przez naszą gminę Gminnym Programem Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030, Zarządzeniem Nr 11/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 9 stycznia 2018 r. powołano członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin.

Na spotkaniu omówiono następujące kwestie:

I. w ramach działań już rozpoczętych:

 1. kluczowe inwestycje na terenie Gminy Wołomin ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Centrum Wołomina
 2. postępy prac nad opracowaniem Planu Zagospodarowania Centrum Wołomina (obszar w ponad 90% pokrywa się z obszarem rewitalizacji)
 3. rozpoczęcie prac projektowych ulicy Żelaznej (od pętli autobusowej do dawnej ulicy 6 Września)
 4. uruchomienie Programu „Ławka”
 5. uruchomienie pilotażu Programu „Remont dla Seniora”
 6. opracowanie nowego regulaminu konsultacji społecznych (przyjęcie uchwały w I kwartale 2018 roku)
 7. opracowanie Strategii Komunikacji Gminy Wołomin
 8. oddanie do użytku odnowionej ulicy Piaskowej
 9. uruchomienie pierwszych grantów dla lokalnych NGO + wsparcie  w pisaniu wniosków o dofinansowanie.
 10. wniosek o dofinansowanie remontu 6 budynków komunalnych (kwota dofinansowania ponad 2 mln złotych)- trwa ocena formalna
 11. opracowanie koncepcji 3 parków kieszonkowych (realizacja w 2018)
 12. Zarezerwowanie stałej kwoty w Budżecie Obywatelskim: 400.000 złotych na projekty w obszarze Centrum (realizacja w 2018 roku)

II. w ramach działań zaplanowanych na 2018 rok:

 1. nowy system mini-grantów dla NGO/grup mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych (do 10.000 zł),
 2. murale,
 3. realizacja kilkunastu projektów w ramach WBO na obszarze Centrum (rzeźby, nasadzenia: ponad 500 drzew i krzewów, sieci integrujące seniorów, uruchomienie nowego klubu seniora),
 4. Przyjęcie planu Zagospodarowania Przestrzennego „Centrum”,
 5. parki kieszonkowe: projekty i wykonanie
 6. kontynuacja programów: Ławka i Remont dla Seniora,
 7. mikro-inwestycje: naprawa przestrzeni miejskiej,
 8. projekt teatralny (zgodnie z naborem ze stycznia 2018 roku)
 9. ożywienie Placu 3 Maja.
 10. zwiększenie działań informacyjnych wśród mieszkańców oraz grup społecznych, które reprezentują poszczególni członkowie Komitetu.

W skład Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin na lata 2018-2020 weszli:
1. Barbara Stasiszyn – przedstawiciel organizacji pozarządowej
2. Teresa Wosińska – przedstawiciel Rady Osiedla Centrum
3. Halina Wojakowska – przedstawiciel Wołomińskiej Rady Seniorów
4. Andrzej Żak – przedstawiciel właścicieli zakładów pracy zatrudniających osoby z terenu rewitalizowanego
5. Ewelina Kwiatkowska – przedstawiciel przedsiębiorców działających na terenie rewitalizowanym
6. Tomasz Nowak – przedstawiciel przedsiębiorców działających na terenie rewitalizowanym
7. Jacek Mościcki – przedstawiciel mieszkańców
8. Paulina Justyna Glinka – przedstawiciel mieszkańców
9. Małgorzata Witańska – przedstawiciel mieszkańców
10. Elżbieta Radwan – przedstawiciel Gminy Wołomin, burmistrz Wołomina
11. Łukasz Marek – przedstawiciel Gminy Wołomin, kierownik komórki odpowiedzialnej za wdrażanie „Gminnego Programu Rewitalizacji” – koordynator operacyjny
12. Rafał Lewtakowski – przedstawiciel Gminy Wołomin, pracownik odpowiedzialny za planowanie przestrzenne.

Kategoria: