Podatek rolny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj Dz. U. z 2020 r. poz. 333 zm.)
Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. 2020 poz. 982)

Podatek rolny na terenie Gminy Wołomin w 2021 roku wynosi:
– 1 ha przeliczeniowy gruntów gospodarstwa rolnego* (powyżej 1 ha) 146,375 zł
– 1ha fizyczny pozostałych gruntów rolnych (poniżej 1 ha) –292,75 zł

*gospodarstwo rolne – łączna powierzchnia gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne przekraczająca 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.

Zobacz również klauzulę informacyjną (.PDF) dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Od 1 stycznia 2020 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłat z tytułu:
– podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych , jednostek organizacyjnych, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej,
– podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych.

WPŁAT PROSIMY DOKONYWAĆ NA NUMER KONTA:
09 1240 6973 1111 0010 9502 2061

Kategoria: