Podatek rolny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 zm.)
Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19840520268/U/D19840268Lj.pdf

Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. 2018 poz. 1004)
Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180001004/O/M20181004.pdf

Podatek rolny na terenie Gminy Wołomin w 2019 roku wynosi:
– 1 ha przeliczeniowy gruntów gospodarstwa rolnego* (powyżej 1 ha) 135,90 zł
– 1ha fizyczny pozostałych gruntów rolnych (poniżej 1 ha) –271,80 zł
*gospodarstwo rolne –łączna powierzchnia gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne przekraczająca 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.

Zobacz również klauzulę informacyjną (.PDF) dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Kategoria: