Ruszył nabór członków do Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin

Ruszył nabór członków do Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin

Do dnia 30 listopada 2017 roku włącznie będzie trwał wolny nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin. Komitet wspiera działania Burmistrza Wołomina na obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą.

Komitet Rewitalizacji Gminy Wołomin liczyć będzie minimalnie 7, a maksymalnie 21 członków reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, w tym: sektor społeczny, sektor gospodarczy i przedstawicieli Gminy Wołomin. Szczegółowe zasady naboru członków do Komitetu Rewitalizacji określa Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy dokonać do dnia 30 listopada 2017 roku włącznie poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszenia – Deklaracji kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin wraz z niezbędnym załącznikiem (zależnie od reprezentowanej grupy interesariuszy):
– dla przedstawiciela organizacji pozarządowej – Załącznik nr 2 do Regulaminu
– dla przedstawiciela mieszkańców, prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych, przedsiębiorców działających na terenie rewitalizowanym, właścicieli terenów inwestycyjnych na terenie rewitalizowanym oraz właścicieli zakładów pracy zatrudniających osoby z terenu rewitalizowanego – Załącznik nr 3 do Regulaminu
– dla przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej, szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub policealnej działającej na obszarze rewitalizacji lub związanej z obszarem rewitalizacji, Wołomińskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz Rady Osiedla Centrum – Załącznik nr 4 do Regulaminu

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć w następujący sposób:
1) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: rewitalizacja@wolomin.org.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;
2) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;
3) bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”, w godzinach pracy Urzędu.

Deklaracje niepodpisane lub bez danych umożliwiających kontakt z kandydatem (tj. bez imienia i nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu kandydata na członka Komitetu), złożone w innej formie niż na wzorze formularza, niezawierające wymaganych załączników lub dostarczone po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Wołomina. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Wołomina zgodnie z zasadami i limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

Treść Zarządzenia Burmistrza Wołomina wraz z załącznikami

Kategoria: