Środki na „Parkuj i Jedź” pozyskane!

Środki na "Parkuj i Jedź" pozyskane!
Projekt pn. „Przebudowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Gdyńskiej, róg  ul. Piłsudskiego w Wołominie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania  4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie zostanie przekazane w kwocie nieprzekraczającej 801.079,99 zł. Całkowita wartość Projektu wynosi 1.001.349,99 zł.

Przedmiotem realizacji projektu pt. „Przebudowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Gdyńskiej, róg ul. Piłsudskiego w Wołominie” w ramach Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” dla Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” będą prace projektowe oraz prace budowlano montażowe przebudowy parkingu miejskiego przy ulicy Gdyńskiej w Wołominie (róg ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego). Zakres prac przy realizacji ww. projektu podzielić można na cztery główne grupy (zgodnie z kosztorysem inwestorskim):
1. Prace przygotowawczo – projektowe – obejmować one będą wykonanie projektu budowlanego (wszystkie branże), przedmiaru robót, kosztorysu, prac geodezyjnych, projektów wykonawczych;
2. Roboty budowlano – montażowe: – wyłonienie Wykonawcy robót, – prace w zakresie branży drogowej, – prace w zakresie instalacji kanalizacji deszczowej, – prace w zakresie instalacji elektrycznych, – w ostatniej fazie realizacji Projektu – prace inwentaryzacyjne i dokumentacja powykonawcza;
3. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji, w tym wybór Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego;
4. Promocja i komunikacja: – wykonanie i montaż tablic na czas realizacji projektu i na czas poinwestycyjny, –
promocja zadania, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dla mieszkańców.

Głównym i zasadniczym celem projektu pt. „Przebudowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Gdyńskiej, róg ul. Piłsudskiego w Wołominie” jest przebudowa parkingu miejskiego przy ul. Gdyńskiej w Wołominie, mająca na celu zwiększenie liczby miejsc postojowych dla samochodów i rowerów, wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej i biologicznie czynnej, odwodnienie terenu parkingu oraz zmiana instalacji elektrycznych – oświetlenie – na instalacje energooszczędne. Dzięki realizacji projektu, w bliskiej okolicy linii kolejowej i przystanków autobusowych komunikacji miejskiej, powstanie parking z możliwością zostawienia pojazdu i przesiadki w inny miejski środek transportu. Spowoduje to zmniejszenie natężenia na drogach samego miasta Wołomin jak również na drogach dojazdowych do Warszawy – mniejsza ilość pojazdów, upłynnienie jazdy, zmniejszenie tzw. wąskich gardeł na drogach i zatorów komunikacyjnych.

Środki na „Parkuj i Jedź” pozyskane!

Kategoria: