ogłoszenia

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 09.03. 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam, co następuje. § 1. Przeznacza się do oddania w najem nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Kondolencje

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mamy naszej Pani Burmistrz Elżbiety Radwan Burmistrz Wołomina. Wyrazy głębokiego żalu i współczucia całej rodzinie i najbliższym składają Radni Rady Miejskiej w Wołominie oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Wołominie.