Wołomiński Budżet Obywatelski 2020 – czekamy na pomysły mieszkańców!

Wołomiński Budżet Obywatelski 2020 - czekamy na pomysły mieszkańców!

Już 27 lutego rusza nabór projektów do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Zastanówcie się dobrze na co przeznaczyć w przyszłym roku dwa miliony złotych z budżetu gminy. Nabór projektów potrwa do 1 kwietnia br włącznie.

Wspólnie z mieszkańcami opracowaliśmy nowy Regulamin Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego, który zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie. Uwzględnia on uwag i wnioski mieszkańców, które wpłynęły podczas konsultacji społecznych dotyczących Regulaminu WBO.

Najważniejsze zmiany w Regulaminie Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego prezentujemy poniżej:
– Wprowadziliśmy jeden formularz Zgoda na realizację projektu, który zastąpił formularz Zgody dysponenta terenu i Zgody zarządcy terenu;
– Nie będą odrzucane formalnie projekty zakładające nasadzenia drzew i krzewów, a nie posiadające zgody. Wówczas o lokalizacji nasadzeń ostatecznie zadecyduje Zespół zadaniowy w porozumieniu z Projektodawcą.
– O realizacji projektów miękkich zlokalizowanych na terenie otwartej przestrzeni publicznej, zadecyduje Zespół zadaniowy na etapie oceny formalnej projektu (np.: przemarsz ulicami miasta itp.)
– W głosowaniu wróciliśmy do możliwości oddania maksymalnie 3 głosów, po jednym w każdej z trzech kategorii: Przestrzeń Publiczna, Aktywny Mieszkaniec, Wołomin: Odnowa.
– W kategorii Wołomin: Odnowa łączna wartość wszystkich projektów stanowić będzie do 20% ogólnej kwoty Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego. Znieśliśmy limity procentowego podziału dla projektów inwestycyjnych oraz miękkich.
– Projektodawca będzie informowany mailowo o dacie rozpoczęcia realizacji projektu oraz ma prawo do informacji o postępach w realizacji projektu, a każda istotna zmiana zakresu projektu będzie konsultowana z Projektodawcą.

Harmonogram Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 przedstawia się następująco:

L.p.

Opis czynności

Termin

1. Zgłaszanie projektów przez mieszkańców od 27 lutego do 1 kwietnia 2019 r.
2. Ocena formalna i merytoryczna zgłaszanych projektów od 2 kwietnia do 7 maja 2019 r.
3. Ogłoszenie listy projektów poddanych ocenie merytorycznej wraz z jej wynikiem 8 maja 2019 r.
4. Możliwość wycofania projektu przez Projektodawcę do 23 maja 2019 r.
5. Ogłoszenie listy Projektów poddanych pod głosowanie do 24 maja 2019 r.
6. Działania promocyjne od 27 maja do 1 lipca 2019 r.
7. Głosowanie od 27 maja do 1 lipca 2019 r.
8. Ogłoszenie wyników głosowania (listy rankingowej) do 10 września 2019 r.
9. Ogłoszenie listy projektów rekomendowanych do realizacji w 2020 roku do 20 września 2019 r.

Wołomiński Budżet Obywatelski 2020 – czekamy na pomysły mieszkańców!

Regulamin Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego

Formularz zgłoszeniowy projektu WBO [odt] [doc]

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Lista mieszkańców Gminy Wołomin popierających projekt

Zgoda na realizację projektu

Kategoria: