1,3 mln na walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób starszych

1,3 mln na walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób starszych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie w okresie 01.01.2019 – 31.12.2020 realizuje projekt pt. „Wigor ++”, nr projektu RPMA.09.02.01-14-a671/18, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Wnioskodawcą projektu jest Gmina Wołomin, jednostką realizującą Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie.

Cel główny projektu to: Zwiększenie samodzielności życiowej oraz aktywizacja społeczna 60 osób niesamodzielnych i starszych (powyżej 60. r.ż.), mieszkańców gminy Wołomin, osób zagrożonych ubóstwem i wykluczenie społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020.

Adresatami przedsięwzięcia jest 60 osób niesamodzielnych i starszych (powyżej 60.r.ż.), mieszkańców gminy Wołomin, osób zagrożonych ubóstwem i wykluczenie społecznym. Działaniami projektowymi zostanie objętych również 40 opiekunów faktycznych osób starszych i niesamodzielnych zakwalifikowanych do projektu.

Formy wsparcia przewidziane dla Uczestników projektu:
– opracowanie przez psychologa dla każdej z 60 osób niesamodzielnych i starszych indywidualnych ścieżek wsparcia, określającej potrzeby, predyspozycje, możliwości Uczestnika, dedykowane formy wsparcia ;
– możliwość korzystania z wypożyczeni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego wyposażonej ze środków projektu, m.in. w: wózki inwalidzkie, balkoniki i chodziki rehabilitacyjne, podnośniki i siedziska wannowe, schodołazy, kule łokciowe, taborety pod prysznic, maty antypoślizgowe, uchwyty do łazienki, laski dla osób niewidomych, naklejki brajlowskie na klawiaturę, szyny podjazdowe, łóżka ortopedyczne, ciśnieniomierze, materace odleżynowe, transfery do przenoszenia;
– porady fizjoterapauty w zakresie wypożyczenia sprzętu i jego używania;
– wsparcie asystent osoby niepełnosprawnej (w projekcie zatrudnionych zostanie 5 asystentów);
– wsparcie psychiatry (także wizyty domowe) i fizjoterapeuty (także wizyty domowe), zajęcia usprawniające – nordic walking, zabiegi kosmetyczno-pielęgnacyjne (także wizyty domowe);
– utworzenie Klubu Seniora dla 20 osób, w ramach którego udzielane będzie wsparcie psychologa, realizowane zajęcia twórcze (manualne), spotkania integracyjne, wycieczki, finansowany będzie dojazd do Klubu. Spotkania odbywać się będą 2-3 razy w tygodniu, w godzinach wieczornych, w Dziennym Domu Senior +;
– wsparcie doradcze pielęgniarki dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i starszych zakwalifikowanych do projektu – instruktaż w zakresie pielęgnacji;
– wsparcie psychologa dla opiekunów faktycznych.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 553 472,00 PLN.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to: 1.242.777,60 PLN.

Kategoria: