Bilet metropolitalny i Wołomińska Karta Mieszkańca

O wydanie karty mogą wystąpić wszystkie osoby, które rozliczyły PIT za ubiegły rok w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, a na zeznaniu wskazały zamieszkanie na terenie gminy Wołomin. Jedna karta umożliwi zarówno podróże ze zniżką, jak i potwierdzi uprawnienia do korzystania z ofert i rabatów przygotowanych dla jej posiadaczy przez Partnerów programu Wołomińska Karta Mieszkańca lub Wołomińska Karta Mieszkańca Senior. Bilet Metropolitalny (Warszawa+) przeznaczony jest dla osób korzystających z komunikacji Warszawskiego Transportu Publicznego. Obejmuje autobusy, tramwaje, metro, linie lokalne „L”, pociągi SKM oraz Kolei Mazowieckich w granicach 1 i/lub 2 strefy biletowej. Dzięki maksymalnemu poziomowi dopłaty mieszkańcy gminy Wołomin mogą oszczędzić nawet 60 zł miesięcznie na dojazdach!

Szczegółowe zasady przyznawania karty, jej wzór oraz druk wniosku określa Zarządzenie nr 113/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 04.05.2022 roku (link do zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej) w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad weryfikacji uprawnień, wydawania i używania „Wołomińskiej Karty Mieszkańca” i „Wołomińskiej Karty Mieszkańca Senior” oraz regulaminu współpracy partnerów z Gminą Wołomin w ramach programu ‘Wołomińska Karta Mieszkańca” i „Wołomińska Karta Mieszkańca Senior”

Bilet metropolitalny i Wołomińska Karta MieszkańcaKto może ubiegać się o wydanie Wołomińskiej Karty Mieszkańca?
O wydanie Wołomińskiej Karty Mieszkańca / Wołomińskiej Karty Mieszkańca Senior może ubiegać się osoba, która:
1) jest mieszkańcem gminy Wołomin;
2) rozliczyła podatek dochodowy od osób fizycznych za rok poprzedni w Urzędzie Skarbowym w Wołominie i w deklaracji (PIT) wskazała adres zamieszkania w gminie Wołomin, nawet w przypadku, gdy nie wykazała dochodów w danym roku. Zeznanie roczne PIT to zeznanie potwierdzające rozliczenie podatku dochodowego na rzecz gminy Wołomin, zawierające rozliczenie roczne za rok ubiegły, które na pierwszej stronie zawiera informacje o adresie podatnika, złożone na jednym z następujących formularzy: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub PIT-40A/11A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy). W przypadku rozliczenia wspólnego z małżonkiem, adres zamieszkania w gminie Wołomin musi być wpisany w rubryce „Podatnik”;
3) złożyła ustne oświadczenie o uregulowaniu należności wynikających z podatków i opłat lokalnych na rzecz gminy Wołomin oraz o wypełnieniu obowiązku złożenia deklaracji wraz z jej ewentualną aktualizacją, wynikającego z art. 6 m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 2151 ze zm.).
Kartę może otrzymać też dziecko rodzica spełniającego warunki określone powyżej. W przypadku dzieci uczących się do ukończenia przez nich 21 roku życia lub studentów do ukończenia przez nich 26 roku życia, Wołomińską Kartę Mieszkańca wydaje się na podstawie ważnej Karty wydawanej lub wydanej jednemu z rodziców przez Urząd Miejski w Wołominie. W przypadku dziecka niepełnoletniego koniecznym warunkiem wydania Karty jest obecność jednego z rodziców.
W przypadku osoby duchownej do wydania Karty konieczne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w Wołominie o rozliczeniu zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 19-A) .

Jakie dokumenty należy przedstawić, aby otrzymać Wołomińską Kartę Mieszkańca / Wołomińską Kartę Mieszkańca Senior?
W celu otrzymania wołomińskiej Karty Mieszkańca / Wołomińskiej Karty Mieszkańca Senior należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek o wydanie Wołomińskiej Karty Mieszkańca (link do pobrania wniosku w formacie .PDF). Druki wniosków dostępne są w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Wołominie, na parterze przy wejściu) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie (link do pobrania wniosku).
Do wniosku załącza się do wglądu:
1) w przypadku osób pełnoletnich składających wniosek – dokument tożsamości ze zdjęciem;
2) w przypadku dzieci uczących się do ukończenia przez nich 21 roku życia lub studentów do ukończenia przez nich 26 roku życia – legitymację uczniowską lub studencką;
3) w przypadku stałych rodzin zastępczych, podopiecznych rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – orzeczenie lub postanowienie właściwego sądu;
4) w przypadku opiekuna prawnego – odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem, a w przypadku dziecka przysposobionego odpis orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka;
5) potwierdzenie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok ubiegły w Urzędzie Skarbowym w Wołominie za rok poprzedni poprzez przedstawienie do wglądu jednego z poniższych dokumentów:
a) kopii pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego (PIT), opatrzonego prezentatą Urzędu Skarbowego w Wołominie;
b) kopii pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT), złożonego za pomocą operatora pocztowego wraz z dokumentem nadania ze wskazanym adresem nadawcy oraz odbiorcy Urzędu Skarbowego w Wołominie;
c) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w Wołominie, potwierdzającego fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty za rok poprzedni ze wskazaniem gminy Wołomin jako miejsca zamieszkania podatnika;
d) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w Wołominie potwierdzającego fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiąganie dochodu za rok poprzedni, z jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym w Wołominie ze wskazaniem gminy Wołomin jako miejsca zamieszkania podatnika i rozliczaniu podatku w latach poprzednich;
e) kopii pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT), rozliczonego za pośrednictwem internetu wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy w Wołominie, wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO). Wygenerowany numer dokumentu musi być zgodny z identyfikatorem dokumentu UPO.
Wydanie Karty jest możliwe po spełnieniu wszystkich warunków, o których mowa powyżej i następuje po pozytywnej weryfikacji wszystkich okazanych dokumentów i złożonych oświadczeń.
Przy składaniu wniosku o wydanie Karty pracownik Urzędu Miejskiego w Wołominie może zażądać okazania następujących dokumentów:
1) potwierdzającego stopień pokrewieństwa w sytuacji, gdy nazwisko dziecka i rodzica różnią się;
2) zaświadczenia o nadaniu numeru NIP w przypadku obcokrajowców nie posiadających numeru PESEL.

Czy muszę mieć ze sobą zdjęcie?
Zdjęcie do Karty wykonywane jest w Urzędzie Miejskim.

Czy Kartę może odebrać ktoś za mnie?
Odbioru Karty należy dokonać osobiście ze względu na fakt, iż wymagane jest pokwitowanie jej odbioru przez wnioskodawcę lub opiekuna prawnego.

Ile wynosi czas oczekiwania na wydanie karty? Czy Karta jest płatna?
Karta wydawana jest niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji wniosku, a za jej wydanie nie pobiera się opłaty.

Jak długo mieszkaniec będzie cieszył się przywilejami Karty?
Karta wydawana jest na okres dwóch lat, zgodnie z § 5 ust. 1 Uchwały Nr LVIII-162/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 roku w sprawie przyjęcia programu „Wołomińska Karta Mieszkańca”. Użytkownik Karty może przedłużyć jej ważność o kolejne 2 lata, przedstawiając w punkcie personalizacji kart Urzędu Miejskiego w Wołominie aktualne dokumenty, o których mowa w § 1 i 2 Regulaminu.
W przypadku nieprzedłużenia ważności Karty Urząd Miejski w Wołominie przekazuje do Zarządu Transportu Miejskiego oraz Partnerów dyspozycję zablokowania możliwości korzystania z karty.
Użytkownik, który ponownie będzie chciał korzystać z Karty po jej wcześniejszym zablokowaniu, musi ubiegać się o wydanie nowej Karty, przedstawiając w punkcie personalizacji kart Urzędu Miejskiego w Wołominie aktualne dokumenty, o których mowa w § 1 i 2 Regulaminu.
W przypadku utraty uprawnień do korzystania z Karty, tj. zmiany miejsca zamieszkania poza terenem gminy Wołomin, wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Do czego uprawnia mnie Wołomińska Karta Mieszkańca / Wołomińska Karta Mieszkańca Senior?
Wołomińska Karta Mieszkańca potwierdza uprawnienia do korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert, których pełna lista znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w Wołominie (aktywny link). Gmina Wołomin nie ponosi odpowiedzialności za zniżki, ulgi i inne oferty proponowane posiadaczom Karty przez Partnerów programu.

Lista partnerów wołomińskiej Karty Mieszkańca (link do pobrania listy w formacie .PDF)
Lista partnerów wołomińskiej Karty Mieszkańca Senior (link do pobrania listy w formacie .PDF)

Ponadto Wołomińska Karta Mieszkańca i Wołomińska Karta Mieszkańca Senior stanowi zaakceptowany przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie nośnik biletów metropolitalnych, uprawniających do przejazdów komunikacją miejską m.st. Warszawy w obrębie I i II strefy. Sposób aktywacji biletów, ich ceny i sposób dystrybucji określają odrębne przepisy wydawane przez organy i jednostki m.st. Warszawy. Wysokość dopłat do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego określa Uchwała Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIII-104/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku .
Wołomińska Karta Mieszkańca i Wołomińska Karta Mieszkańca Senior nie jest kartą płatniczą, kredytową, bankomatową i nie umożliwia żadnej formy płatności.
Oferta Bilet Metropolitalny (Warszawa+) obejmuje imienne bilety długoterminowe – 30- i 90-dniowe, bez zniżki na zakup biletów krótkoterminowych. Pozostałe ulgi i uprawnienia, np. do bezpłatnych przejazdów, pozostają bez zmian. Bilet można kupić w każdym stacjonarnym punkcie obsługi pasażera ZTM. WAŻNE! Zakup oferty Bilet Metropolitalny (Warszawa+) jest możliwy tylko na nowe, odpowiednio spersonalizowane Warszawskie Karty Miejskie (WKM).

Zniżki oferowane posiadaczom Wołomińskiej Karty Seniora nie łączą się ze zniżkami dla posiadaczy Wołomińskiej Karty Mieszkańca i nie muszą być tożsame, nie łączą się też ze zniżkami dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny ani innymi systemami zniżek i dodatkowych uprawnień. Wszystkie ulgi, zniżki i preferencje wynikające z posiadania Karty mają charakter czasowy.
Gmina Wołomin zastrzega sobie prawo zmiany, zawieszenia lub zakończenia programu „Wołomińskiej Karty Mieszkańca” w każdym momencie. W przypadku zawieszenia lub zakończenia programu „Wołomińskiej Karty Mieszkańca”, gmina Wołomin zobowiązana jest do umieszczenia informacji o tym na stronie internetowej www.wolomin.org i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz poinformowania Partnerów programu.

Zachęcamy wszystkie firmy prowadzące działalność na terenie gminy Wołomin do włączenia się do programu poprzez wypełnienie i złożenie Deklaracji dla Partnera Programu (.PDF).

Dokumenty (kliknij na plik, żeby rozpocząć pobieranie):
Wniosek o wydanie karty (.PDF)
Deklaracja partnera programu (.PDF)
Regulamin zasad weryfikacji uprawnień, wydawania i używania „Wołomińskiej Karty Mieszkańca” i „Wołomińskiej Karty Mieszkańca Senior” oraz regulaminu współpracy partnerów z Gminą Wołomin w ramach programu ‘Wołomińska Karta Mieszkańca” i „Wołomińska Karta Mieszkańca Senior” (Zarządzenie nr 113/2022 – link do Biuletynu Informacji Publicznej)
Lista partnerów wołomińskiej Karty Mieszkańca (link do pobrania listy w formacie .PDF)
Lista partnerów wołomińskiej Karty Mieszkańca Senior (link do pobrania listy w formacie .PDF)