Sołectwa

Zmiana numeru rachunku bankowego do rozliczeń niektórych podatków

Od 1 stycznia 2020 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłat z tytułu: – podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych , jednostek organizacyjnych, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, – podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych. WPŁAT PROSIMY DOKONYWAĆ NA NUMER KONTA: 09 1240 6973 1111 0010 9502 2061

Obowiązkowe e-recepty

Od 8 stycznia 2020 roku każdy lekarz współpracujący z Narodowym Funduszem Zdrowia ma obowiązek wystawić pacjentowi receptę w wersji elektronicznej. Tradycyjne, papierowe recepty wydawane będą tylko w wyjątkowych sytuacjach. Poniżej zamieszczamy informacje, co trzeba zrobić, żeby lekarz mógł wystawić dokument w wersji elektronicznej. Każdy pacjent musi zarejestrować się na platformie i prawidłowo skonfigurować dane, podać numer telefonu komórkowego, na który będzie przychodzić kod PIN potrzebny do odbioru leków w aptece

Odbiór choinek po świętach

MZO Wołomin wzorem lat ubiegłych zapewnia mieszkańcom gminy Wołomin możliwość bezproblemowego pozbycia się choinek po świętach. Odbiór drzewek w zabudowie wielorodzinnej nastąpi w dniach 13-17 stycznia 2020 r. Choinki należy wystawić obok altanek lub wrzucić do pojemników KP-7 oznaczonych napisem “Choinki”. W zabudowie jednorodzinnej choinki będą zbierane według harmonogramu odbioru odpadów zielonych: w mieście Wołomin w dniach 13-17 stycznia, a na terenie gminy Wołomin w dniach 20-24 stycznia. Mieszkańcy proszeni

Zmiana terminu płatności za odpady komunalne

Od stycznia 2020 roku zmianie ulega harmonogram płatności za odbiór odpadów komunalnych. Opłaty należy wnosić do 20 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy, tj. za styczeń do 20 stycznia, za luty do 20 lutego, itd.

Międzynarodowy Tydzień Mediacji 2019

W 2019 roku Dzień Mediacji przypada na dzień 17 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 14-18 października. Mediacje to coraz popularniejsza metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia (mediator) pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. W Wołominie z pomocy profesjonalnego mediatora można skorzystać w Punkcie Informacyjnym ds. Mediacji, który

Konkurs „Gdyby Cię nie było..."

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Gdyby Cię nie było…”, którego celem jest pobudzanie lokalnego patriotyzmu oraz kształtowanie wzorca autorytetu. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu krótkiego filmu przedstawiającego wybraną przez uczestnika postać, która jego zdaniem zasługuje na miano lokalnego bohatera. Zwycięzcy wezmą udział w warsztatach filmowych, które poprowadzi dla nich Reżyser Życia, otrzymają zaproszenie na plan zdjęciowy, na którym będą znani aktorzy i youtuberzy, a także wstęp do Muzeum Żołnierzy

Program „Opieka Wytchnieniowa” w gminie Wołomin

Zapraszamy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają: – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji – konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności Oferujemy: specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne lub terapeutyczne) wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki, logopedii

Zgłaszanie zwierząt potrzebujących pomocy

Informujemy, że w przypadku zaistnienia takich zdarzeń jak: – wypadek drogowy, lub inne zdarzenie losowe z udziałem zwierząt bezdomnych i zwierząt dzikich na terenie Gminy Wołomin; – przypadki znęcania się nad zwierzętami; – zgłoszenia martwych zwierząt znajdujących się na terenach publicznych Gminy Wołomin prosimy o niezwłoczne powiadomienie: Policji nr tel. 112 lub 997 całodobowo; Straży Miejskiej w Wołominie nr tel. 22 787 90 50, 519 151 363, poniedziałek – piątek