Dziki

Zwierzęta Łowne w tym dziki należą do Skarbu Państwa
Zwierzęta łowne stanowią własność Skarbu Państwa (art. 2 ustawy Prawo łowieckie tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1683). Obowiązki w zakresie kontroli i czuwania nad dzikimi zwierzętami spoczywają na wojewodach i Straży Łowieckiej.

Odpowiedzialność za dziką zwierzynę spoczywa na Skarbie Państwa
Za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki lub przy wykonywaniu polowania odpowiedzialny jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego (art. 46 ustawy Prawo Łowieckie).

Obowiązki Państwowej Straży Łowieckiej obejmują: „nie tylko przeciwdziałanie szkodnictwu wymierzonemu w zwierzęta, ale również – mimo braku wyraźnych w tym zakresie unormowań – ochronę człowieka przed dzikim zwierzęciem (…) na strażnikach spoczywa obowiązek natychmiastowego reagowania w wypadkach. Gdy zwierzę zachowuje się w sposób nietypowy i opuszczając swoje naturalne środowisko – podchodzi do osiedli ludzkich i atakuje ludzi”. (Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r.,  sygn. akt. III CSK 41/16).

Materiał prasowy: Prawo dla Samorządu (aktywny link do strony)

Za odławianie lub odstrzał redukcyjny dzików odpowiada Starosta
Administracja w zakresie łowiectwa stanowi zadania administracji rządowej. Organem uprawnionym do wydawania decyzji w sprawie odławiania zwierząt dziko żyjących jest starosta. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej. (Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2014 r., sygn. akt V SA/Wa 1133/14 stosownie do postanowień art. 6 i art. 7 ustawy Prawo Łowieckie).

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Wołomin Burmistrz Wołomina wielokrotnie zgłaszała Staroście Wołomińskiemu konieczność podjęcia działań w celu zmniejszenia liczebności dzików, które w sposób niekontrolowany przenoszą się ze swojego naturalnego środowiska

W ciągu ostatnich dwóch lat wystosowano kilkanaście pism do Starostwa Powiatowego w Wołominie z apelem o podjęcie koniecznych działań. (Wykaz pism na końcu artykułu).

Gminy nie mogą wpływać na wielkość populacji dzików, pomimo tego, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, gmina Wołomin stosuje szereg środków zaradczych mających za zadanie odstraszenie dzików

Środki zaradcze stosowane przez gminę:

  • opryski odstraszające zwierzynę w mieście jak i na terenie sołectw;
  • monitoring zarośniętych i zaniedbanych posesji wraz z informowaniem ich właścicieli o zagrożeniu gromadzenia się na nich zwierzyny;
  • wapnowanie trawników wzdłuż pasów drogowych;
  • interwencje Straży Miejskiej w przypadku pojawienia się zwierzyny na terenach użyteczności publicznej oraz poprzez nakładanie mandatów na osoby dokarmiające dziki.

Gmina Wołomin prowadzi również działania informacyjne i edukacyjne wśród mieszkańców nt. zakazu i skutkach dokarmiania dzikich zwierząt. We współpracy z Kołem Łowieckim prowadzone są działania odstraszające przy użyciu materiałów hukowych oraz oprysków. Pomimo prowadzonych działań zwierzyna nadal wchodzi na zurbanizowane treny.

Wykaz pism z lat 2019-2021 w sprawie bytowania dzików na terenie gminy w formie aktywnych linków – kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie:
Pismo burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan do Starosty Wołomińskiego z dn. 8 września 2022 roku wzywające do podjęcia natychmiastowych działań (.PDF)
Decyzja Starosty Wołomińskiego nr 133/2022 z dn. 11 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie odstrzału redukcyjnego (.PDF)
19 kwietnia 2021 – pismo do Starosty Wołomińskiego w sprawie udzielenie informacji, czy Starosta wystąpił z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o przyznanie dotacji na odstrzał redukcyjny dzików (.PDF)
19 kwietnia 2021 – pismo do Komendanta Posterunku Straży Leśnej z prośbą o pomoc w postaci podjęcia działań mających na celu utrzymanie zwierzyny w obrębie kompleksów leśnych (.PDF)
19 kwietnia 2021 – pismo do Państwowej Straży Łowieckiej z prośbą o pomoc w postaci podjęcia działań mających na celu utrzymanie zwierzyny w obrębie kompleksów leśnych (.PDF)
15 kwietnia 2021 r. – pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydatkowania środków własnych gminy na działania interwencyjne w razie incydentów związanych z pojawieniem się zwierzyny na terenie zurbanizowanym, tj. schwytanie zwierzęcia i przewiezienie go w bezpieczne miejsce, zakup preparatów odstraszających dziki lub zakup tego typu usług (.PDF);
12 kwietnia 2021 r. – pismo do Starosty Wołomińskiego o pilne wydanie decyzji na odstrzał redukcyjny co najmniej 30 dzików z terenu gminy Wołomin (.PDF);
Decyzja Starosty Wołomińskiego nr 544/20 z dnia 18 listopada 2020 r. wyrażająca zgodę na dokonanie odstrzału redukcyjnego 20 szt. dzików na terenach położonych w granicach administracyjnych miast Kobyłka i Wołomin w terminie od dnia 18 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. – przez Koło Łowieckie „Artemida” z siedzibą w Kobyłce, ul. Orląt Lwowskich 13, 05-230 Kobyłka (.PDF);
9 września 2020 r. – pismo do Starosty Wołomińskiego z prośbą o pozyskanie lub zabezpieczenie w budżecie odpowiednich środków mających na celu zmniejszenie populacji dzików (.PDF);
26 czerwca 2020 r. – pismo do Starosty Wołomińskiego o pilne podjęcie działań w celu zmniejszenia liczebności dzików (.PDF);
26 maja 2020 r. – pismo do Starosty Wołomińskiego o informację jakie działania zostały lub zostaną podjęte w celu zmniejszenia liczebności dzików, które w sposób niekontrolowany przenoszą się ze swojego naturalnego środowiska do obiektów użyteczności publicznej oraz o pozyskanie lub zabezpieczenie w budżecie odpowiednich środków, mających na celu zmniejszenie liczebności dzików (.PDF);
7 lutego 2020 r. – pismo do Starosty Wołomińskiego o wystąpienie w porozumieniu z sąsiednimi powiatami z wnioskiem odo Marszałka Województwa Mazowieckiego o podjęcie stosownej uchwały mającej na celu zmniejszenie liczebności dzików, które w sposób niekontrolowany przenoszą się ze swojego naturalnego środowiska do obiektów użyteczności publicznej (.PDF);
3 grudnia 2019 r. – pismo do Starosty Wołomińskiego z prośbą o pozyskanie lub zabezpieczenie w budżecie odpowiednich środków mających na celu zmniejszenie populacji dzików (.PDF);
5 września 2019 r. – pismo do Zarządu Województwa Mazowieckiego o przygotowanie stosowanej uchwały dotyczącej ograniczenia populacji zwierząt stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia (.PDF);
30 lipca 2019 r. – pismo do Starosty Wołomińskiego o zmianę decyzji nr 201/19 z dnia 6 maja 2019 r. w zakresie zwieszenia liczby odstrzału redukcyjnego na terenie gminy Wołomin (.PDF);
29 marca 2019 r. – pismo do Starosty Wołomińskiego o wydanie decyzji na odstrzał redukcyjny dzików z powodu zagrożenia w funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej (.PDF);