II edycja Konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni

Plakat informujący o konkursie Ekocyrkularni

II edycja Konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje II edycję „Konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni”. Konkurs skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest m.in. promowanie gospodarki cyrkularnej (obiegu zamkniętego) oraz ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z województwa mazowieckiego w tym zakresie.

Do konkursu można zgłaszać przeprowadzone, w przedszkolu lub szkole, zajęcia edukacyjne dotyczące gospodarki cyrkularnej, w postaci dodatkowych lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych (dni otwartych, konkursów, przedsięwzięć społecznych, imprez, warsztatów, zajęć technicznych, sportowych), angażujących społeczność szkolną, rodziny i przyjaciół przedszkolaków oraz uczniów w celu zapoznania się z zasadami gospodarki cyrkularnej oraz możliwości jej stosowania w życiu codziennym. Do konkursu może być zgłoszone jednorazowe wydarzenie (lekcja, warsztat, konkurs, impreza szkolna, dzień otwarty, tydzień/ miesiąc tematyczny) zrealizowany w placówce w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 2 października 2023 roku.

Zgłoszenie do Konkursu odbywa się wyłącznie elektronicznie i obejmuje:

  1. Wypełnienie zgłoszenia w MS Forms i przesłanie go za jego pośrednictwem.
  2. Dodatkowo dosłanie na adres: ekocyrkularni@mazovia.pl podpisanego formularza oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w następujący sposób:
  • formularz zgłoszeniowy pobrany z MS Forms lub wypełniony ponownie w MS Word i podpisany przez Zgłaszającego podpisem elektronicznym lub własnoręcznie (skan z podpisem) – wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
  • podpisanego oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych (skan z podpisem lub podpis elektroniczny) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 września do 2 października 2023 r.

Więcej informacji na temat konkursu: https://mazovia.pl/pl/konkursy/konkurs-ekocyrkularni.html

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych pod numerami telefonów: 22 35 63 839, 22 59 79 092, 22 59 79 480

Kategoria: