K. M.

Postaw na Słońce - VII edycja konkursu

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w trwającej 7 edycji projektu “Postaw na Słońce”. Projekt ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o  mikroinstalacjach OZE (Odnawialne Źródła Energii), czyli urządzeniach, pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie na swój własny użytek. Na projekt składają się dwa konkursy – badawczy i filmowy. Konkursy skierowane są  do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. KONKURS BADAWCZY Konkurs podzielony jest na dwa etapy, odbywa

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wołomin - konsultacje społeczne

Zarządzeniem nr 222/2020 z dnia 3 września 2020 r. Burmistrz Wołomina ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wołomin. Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji dotyczących przepisów zawartych w  projekcie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, które będą miały wpływa na kierunek działań wskazanych w opracowanym dokumencie. Konsultacje przeprowadzone są w formie: zbieranie uwag, opinii i propozycji zmian w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze – to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program realizowany jest w latach 2018-2029. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwsze koszty maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż przed

Zarządzenie Nr 149 Wojewody Mazowieckiego

Zarządzeniem Nr 149 z dnia 29 kwietnia 2020 r. Wojewoda Mazowiecki powołał komisje do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę na terenie gmin w województwie mazowieckim.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rzeczoznawców

Burmistrz Wołomina ogłasza nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy. Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

Konkurs "Nadaj drugie życie odpadom"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w gminnym konkursie na najlepszą pracę upcyklingową.  Konkurs skierowany jest do uczniów publicznych szkół i przedszkoli z terenu gminy Wołomin, z podziałem na cztery kategorie wiekowe: Kategoria A – dla przedszkoli i klas „0”; Kategoria B – dla uczniów szkół podstawowych: kl. I-III; Kategoria C – dla uczniów szkół podstawowych: kl. IV-VI; Kategoria D – dla uczniów szkół podstawowych: kl. VII-VIII. Celem konkursu jest zwrócenie

Konkurs „Podaj rękę Światu – Działaj dla klimatu!”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie o tematyce ekologicznej organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – XII edycja pn.: „Podaj rękę Światu – Działaj dla klimatu!”. Konkurs skierowany jest do wszystkich placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego. Udział w konkursie mogą wziąć przedszkola publiczne, prywatne oraz oddziały przedszkolne. Tematyka XII edycji konkursu nawiązuje do problemów związanych ze zmianą klimatu oraz globalnym ociepleniem co ma wpływ na zdrowie i życie mieszkańców

Pokaz efektywnego palenia w piecu węglowym

Urząd Miejski w Wołominie, Straż Miejska oraz Krajowa Izba Kominiarzy serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na pokaz efektywnego palenia w piecu węglowym oraz pokaz działania drona – gminnego sprzymierzeńca walki ze smogiem. Pokaz odbędzie się w dniu 16 listopada (sobota) w godz. od 10:00 do 12:00 na Targowisku miejskim w Wołominie przy ul. 1 Maja. Celem kampanii jest uświadomienie mieszkańcom potrzeby dbania o czyste powietrze, walki z niską emisją, a także

Wyniki konkursu plastycznego "Różnorodność świata pszczół"

W ramach projektu Wołomińska Stołówka dla pszczół, który został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z konkursu grantowego „ Z Kujawskim pomagamy pszczołom” zorganizowanego na zlecenie ZT „Kruszwica” S.A. przez fundację: „Za górami, za lasami” gmina Wołomin zorganizowała konkurs plastyczny. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu tablicy informacyjno-edukacyjnej. Konkurs miał na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z różnorodnością świata pszczół. Wskazania zagrożeń jakie na nie czekają oraz działań, które możemy podjąć aby im pomóc.