K. M.

Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030" i przedłużeniu terminu ankietyzacji

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami. Głównym celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju polityki zarządzania gospodarką odpadami oraz wspieranie działań służących osiągnięciu celów i wymagań założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej. W opracowaniu analizie zostanie poddany aktualny stan gospodarki odpadami dla wszystkich wytworzonych w województwie mazowieckim odpadów, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających

Plakat informujący o konkursie Ekocyrkularni

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje II edycję „Konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni”. Konkurs skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem konkursu jest m.in. promowanie gospodarki cyrkularnej (obiegu zamkniętego) oraz ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z województwa mazowieckiego w tym zakresie. Do konkursu można zgłaszać przeprowadzone, w przedszkolu lub szkole, zajęcia edukacyjne dotyczące gospodarki cyrkularnej, w postaci dodatkowych lekcji oraz zajęć

Konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje „Konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni” dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem konkursu jest m.in. promowanie gospodarki cyrkularnej oraz ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego w tym zakresie. Do konkursu można zgłaszać przeprowadzone w przedszkolu lub szkole, zajęcia edukacyjne dotyczące gospodarki cyrkularnej, w postaci dodatkowych lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych (dni otwartych, konkursów, przedsięwzięć społecznych, imprez,

Postaw na Słońce - VII edycja konkursu

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w trwającej 7 edycji projektu „Postaw na Słońce”. Projekt ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o  mikroinstalacjach OZE (Odnawialne Źródła Energii), czyli urządzeniach, pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie na swój własny użytek. Na projekt składają się dwa konkursy – badawczy i filmowy. Konkursy skierowane są  do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. KONKURS BADAWCZY Konkurs podzielony jest na dwa etapy, odbywa

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wołomin - konsultacje społeczne

Zarządzeniem nr 222/2020 z dnia 3 września 2020 r. Burmistrz Wołomina ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wołomin. Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji dotyczących przepisów zawartych w  projekcie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, które będą miały wpływa na kierunek działań wskazanych w opracowanym dokumencie. Konsultacje przeprowadzone są w formie: zbieranie uwag, opinii i propozycji zmian w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze – to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program realizowany jest w latach 2018-2029. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwsze koszty maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż przed

Zarządzenie Nr 149 Wojewody Mazowieckiego

Zarządzeniem Nr 149 z dnia 29 kwietnia 2020 r. Wojewoda Mazowiecki powołał komisje do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę na terenie gmin w województwie mazowieckim.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rzeczoznawców

Burmistrz Wołomina ogłasza nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy. Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

Konkurs "Nadaj drugie życie odpadom"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w gminnym konkursie na najlepszą pracę upcyklingową.  Konkurs skierowany jest do uczniów publicznych szkół i przedszkoli z terenu gminy Wołomin, z podziałem na cztery kategorie wiekowe: Kategoria A – dla przedszkoli i klas „0”; Kategoria B – dla uczniów szkół podstawowych: kl. I-III; Kategoria C – dla uczniów szkół podstawowych: kl. IV-VI; Kategoria D – dla uczniów szkół podstawowych: kl. VII-VIII. Celem konkursu jest zwrócenie

Konkurs „Podaj rękę Światu – Działaj dla klimatu!”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie o tematyce ekologicznej organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – XII edycja pn.: „Podaj rękę Światu – Działaj dla klimatu!”. Konkurs skierowany jest do wszystkich placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego. Udział w konkursie mogą wziąć przedszkola publiczne, prywatne oraz oddziały przedszkolne. Tematyka XII edycji konkursu nawiązuje do problemów związanych ze zmianą klimatu oraz globalnym ociepleniem co ma wpływ na zdrowie i życie mieszkańców