FAQ gospodarki odpadami

odpowiadamy na pytania mieszkańców

Na wysokość stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów wpływ ma wiele czynników. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania, które zebraliśmy z profili „Wołomin” (link) oraz „Czysty Wołomin” (link) na Facebooku.

Dlaczego trzeba podnieść stawkę za odbiór odpadów?
W momencie, kiedy wyrzucamy śmieci przestajemy o nich myśleć, a to błąd. Gospodarowanie odpadami to usługa jak wiele innych i warto wiedzieć, za co konkretnie płacimy. Na wysokość stawki za odbiór odpadów wpływa wiele czynników, należą do nich koszty:
1. całorocznego odbioru, transportu i zagospodarowania wszystkich odpadów wytworzonych przez nas w gospodarstwach domowych, a także okresowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych, obsługa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie trafiają odpady problemowe oraz odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków z aptek;
2. administrowania systemem, w tym wynagrodzenia pracowników, obsługa systemów informatycznych, wysyłka zawiadomień i wszelkiej korespondencji;
3. edukacji ekologicznej, do prowadzenia której gmina zobowiązana jest przez ustawę.

Czy gmina może wykorzystać środki z opłaty za gospodarowanie odpadami na inne cele?
Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami mogą być wykorzystane wyłącznie na obsługę systemu. Nie można z nich finansować żadnych innych działań.

Dlaczego stawki różnią się w gminach?
Powierzchnia, gęstość zaludnienia i ilość punktów, z których odpady są odbierane mają kluczowy wpływ na wysokość opłaty. Ma to związek z długością trasy i ilością przystanków, jakie musi zrobić śmieciarka, żeby odebrać odpady ze wszystkich punktów i dostarczyć je na składowisko. Im większa gmina, tym więcej śmieciarek i pracowników do ich obsługi jest potrzebnych, żeby zapienić sprawne funkcjonowanie systemu. Częstotliwość odbioru i ilość odpadów, koszty wynagrodzeń (wyższe lub niższe w różnych punktach kraju) to kolejne czynniki, które mają wpływ na wysokość stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Znalezienie dwóch gmin w zbliżonej lokalizacji, które będą miały identyczne parametry jest praktycznie niemożliwe, a porównania bez uwzględnienia wszystkich czynników nie dają rzetelnej odpowiedzi, dlaczego stawki się różnią.

Jakie działania podjęła gmina Wołomin, żeby zatrzymać wzrost cen?
W ostatnim roku podjęliśmy szereg działań, aby uszczelnić system i włączyć do niego osoby, które do tej pory unikały płacenia za odbiór odpadów. Tylko wprowadzenie rozliczenia na podstawie zużytej wody w zabudowie wielorodzinnej pozwoliło na objęcie systemem 1680 osób. W zabudowie jednorodzinnej kontrole prowadziła Straż Miejska. W pierwszej kolejności skontrolowano nieruchomości na terenie Lipinek, Ossowa i Zagościńca. Kolejne kontrole rozpoczną się niebawem. Dzięki naszym działaniom w tym momencie ponad 97% mieszkańców jest objętych systemem gospodarowania odpadami. Wprowadzenie kodów kreskowych na odpady w zabudowie jednorodzinnej to kolejny krok na drodze do maksymalnego uszczelnienia systemu. Kody pozwolą na zlokalizowanie miejsc, w których mogą być podrzucane odpady i wdrożenie rozwiązań, które pomogą to zjawisko ograniczyć.

Czy wprowadzenie kodów kreskowych na odpady w zabudowie jednorodzinnej ma wpływ na wysokość stawki?
Wprowadzenie kodów kreskowych w zabudowie jednorodzinnej nie ma wpływu na wysokość opłaty. Rozwiązanie jest wdrażane w ramach projektu ,,e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Czy mamy wpływ na wysokość stawki za odbiór odpadów?
Na część czynników nie mamy wpływu (jak np. rosnące koszty energii i paliwa czy wynagrodzeń). To, co może zrobić każdy z nas to dwie proste rzeczy: ograniczenie ilości odpadów oraz ich prawidłowa segregacja. Jest to związane ze sposobem rozliczania się przez gminy za odbiór śmieci „od tony” – im więcej odpadów, tym wyższy rachunek musimy zapłacić. Koszt odbioru odpadów zmieszanych jest droższy niż odbiór odpadów segregowanych. Prawidłowa segregacja ważna jest również dlatego, że gminy są zobowiązane do osiągania określonego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. Wskaźnik, który musimy osiągnąć rośnie skokowo o 5% co 5 lat, obecnie wynosi 50%.

Co się stanie, jeśli gmina nie osiągnie wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia?
Za każdą tonę brakujących do osiągnięcia określonego poziomu recyklingu odpadów uiszcza się karę administracyjną. Na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiej i Rady w sprawie odpadów, poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, jaki każde państwo członkowskie UE musi osiągnąć to:
– w 2020 r. wynosił 50% w odniesieniu do 4 frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, plastik, szkło);
– od 2025 r. wynosi 55% w odniesieniu do wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych.
Już od 2021 r. poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu będzie wyliczany w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych. Oznacza to, że do ustalenia osiąganego poziomu będą uwzględnianie dodatkowe frakcje odpadów, takie jak bioodpady, tekstylia oraz inne odpady komunalne nieuwzględniane obecnie. Wprowadzenie tego mechanizmu spowoduje, że jeszcze trudniej będzie osiągnąć wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. Jeżeli nie chcemy ponosić kosztów kar powinniśmy przyłożyć jeszcze większą uwagę do prawidłowej segregacji odpadów.

Co oznacza, że system musi się samobilansować?
Wysokość stawki musi być ustalona na takim poziomie, żeby wpływy z tego tytułu wystarczyły na utrzymanie całego systemu gospodarowania odpadami. Gminy nie mogą dopłacać do systemu, ale nie mogą również wykorzystać wpływów z opłaty na inne cele, np. na budowę lub remonty dróg.

Ile będzie wynosić stawka po zmianach?
Z wyliczeń przygotowanych przez Wydział Gospodarowania Odpadami wynika, że aby system się samobilansował stawka za odbiór odpadów powinna od 1 września 2021 roku wynosić odpowiednio:
– w zabudowie jednorodzinnej: 31 zł za 1 osobę z możliwością uzyskania zniżki w wysokości 1 zł za osobę w gospodarstwach posiadających własny kompostownik;
– w zabudowie wielorodzinnej: 11,20 zł za 1 m3 zużytej wody.

Dlaczego nie płacimy mniej, skoro mamy obok składowisko?
Ustawa o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach nie dopuszcza możliwości udzielenia bonifikaty w związku z bliskością składowiska. Choć koszty transportu są jedną z ważnych części składowych opłaty i bliskość składowiska działa na naszą korzyść, to trzeba też wziąć pod uwagę powierzchnię i gęstość zaludnienia na obszarze, z którego odbierane są odpady.